Kursplan för Introduktion till maskinteknik

Introduction to Mechanical Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE605
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Ma D, Fy B, Ke A
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten


 • kunna beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en maskiningenjör samt ge exempel på några lokala och nationella företag där dessa förekommer

 • visa förmåga till samverkan i projektform

 • visa förmåga att skriva en teknisk rapport

 • visa förmåga att planera och genomföra en muntlig redovisning

 • kunna använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system

Innehåll

Information om den framtida yrkesrollen som maskiningenjör genom fackförbund, alumner (f.d. studenter) och potentiella arbetsgivare. Projektarbetsformen, vad kännetecknar ett projekt, projektplanen. Grupparbete med ett projekt relaterat till område maskinteknik. Rapportskrivning och muntlig presentation. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och datorövningar

Examination

Inlämningsuppgifter, deltagande på gästföreläsningar, kamratkritik (peer assessment), skriftlig projektrapport och muntlig redovisning av projektarbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.