Kursplan för Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie

Sustainable Development: Worldviews and Visions - a Seminar Series

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV501
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Kandidatexamen (eller motsvarande) inom området naturvetenskap och teknik och/eller inom ett samhällsvetenskapligt område.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna visa bred förståelse för olika dimensioner av hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå
 • kunna kritiskt förhålla sig till och analysera begreppet hållbar utvecklings historiska framväxt
 • kunna kritiskt förhålla sig till och värdera olika definitioner av och indikatorer på hållbar utveckling
 • kunna kritiskt förhålla sig till och värdera olika aktörers visioner om en hållbar framtid samt olika strategier för att uppnå ett hållbart samhälle
 • Innehåll

  Begreppet hållbar utveckling: historik, definitioner, indikatorer och angreppssätt. Hållbar utveckling ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Hållbar utveckling i lokal, regional och global skala. Personliga och samhälleliga visioner om en hållbar framtid: strategier och målsättningar. Dagsaktuella miljö- och utvecklingsfrågor.

  Undervisning

  Undervisningen sker främst i seminarieform. Seminarierna leds av kursledningen tillsammans med inbjudna gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stor vikt läggs vid aktivt studentdeltagande, reflektion och kritiskt ifrågasättande av egna och andras synsätt och värderingar.

  Examination

  Studenterna examineras genom PM-skrivande och aktivt deltagande vid seminarierna.

  Versioner av kursplanen

  Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: HT 2007

  I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.