Kursplan för Grundläggande materialkemi

Basic Materials Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2007
 • Behörighet: Introduktion till materialvetenskap, 5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna
• beskriva elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet samt använda detta för att systematisera egenskapstrender för grundämnen.
• använda modeller för kemisk bindning samt relatera bindningstyp och bindningsstyrka till materiens kemiska och fysikaliska egenskaper.
• beskriva framställningsmetoder för materialtekniskt viktiga grundämnen.
• beskriva vanliga strukturtyper för kristallina ämnen.
• beskriva grundläggande begrepp inom elektrokemin.
• beskriva grundläggande begrepp inom kemisk reaktionskinetik samt kunna utföra beräkningar av vanliga storheter.

Innehåll

Stökiometri. Atomers elektronstruktur. Periodiska systemet. Kemisk bindning. Framställningsmetoder för grundämnen. Kristallstrukturer. Elementär elektrokemi. Reaktionskinetik och jämvikter.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig redovisning av laborationer motsvarande 2 hp. Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2009