Kursplan för Grundläggande materialkemi

Basic Materials Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Introduktion till materialvetenskap, 5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna
- beskriva elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet samt använda detta för att systematisera egenskapstrender för grundämnen.
- använda modeller för kemisk bindning samt relatera bindningstyp och bindningsstyrka till materiens kemiska och fysikaliska egenskaper.
- beskriva framställningsmetoder för materialtekniskt viktiga grundämnen.
- beskriva vanliga strukturtyper för kristallina ämnen.
- beskriva grundläggande begrepp inom elektrokemin.
- beskriva grundläggande begrepp inom kemisk reaktionskinetik samt kunna utföra beräkningar av vanliga storheter.

Innehåll

Stökiometri. Atomers elektronstruktur. Periodiska systemet. Kemisk bindning. Framställningsmetoder för grundämnen. Kristallstrukturer. Elementär elektrokemi. Reaktionskinetik och jämvikter.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig redovisning av laborationer motsvarande 2 hp. Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.