Kursplan för Empirisk modellering

Empirical Modeling

Kursplan

 • 5 poäng
 • Kurskod: 1ET100
 • Nivå: D
 • Ämne: : Datavetenskap
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2003-05-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  Reglerteknik (1TV231) eller motsvarande. Någon av kurserna Matematisk statistik II, Grundläggande matematisk statistik eller Stokastisk modellering.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Syfte

Ge generella kunskaper i modellering av dynamiska system med speciell tonvikt på empirisk modellering (systemidentifiering). Att ge färdighet i att använda datorbaserat stöd för empirisk modellering inklusive design av experiment, modellkalibrering och modellvalidering.

Innehåll

Exempel på modeller för system och signaler. Introduktion till stokastiska processer. Modellering av dynamiska system med matematisk modellering och systemidentifiering. Parameterskattning i dynamiska modeller: Linjär regression, minsta kvadratmetoden och prediktionsfelsmetoder. Black box och grey box modellering. Olika metoder för modellvalidering. Möjligheter och begränsningar med

empirisk modellering. Översikt av empiriska modelleringsproblem inom olika energisystem.

Projekt: Empirisk modellering av några system inom energisystemsektorn eller biologiska vattenreningsprocesser.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, och laborationer.

Projekthandledning.

Examination

Godkänd projektuppgift samt godkänd laborationskurs. Kompletterande skriftligt prov kan också förekomma.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ljung, Lennart; Glad, Torkel Modellbygge och simulering

  2., [utvidgade och modifierade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst