Kursplan för Ordinära differentialekvationer I

Ordinary Differential Equations I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-03-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2007
 • Behörighet: Flervariabelanalys, Linjär algebra II
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer;
 • känna till exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;
 • kunna bestämma och klassificera fixpunkter;
 • känna till resultat rörande existens och entydighet av lösningar;
 • kunna tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;
 • kunna redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;
 • kunna tillämpa ovanstående tekniker för linjära system av differentialekvationer;
 • behärska elementära metoder för kvalitativa studier av icke-linjära system av differentialekvationer;
 • presentera matematiska resonemang för andra.

  Innehåll

  n:te ordningens lineära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-lineära system, klassificering av fixpunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

  Undervisning

  Föreläsningar och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

 • Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: vecka 36, 2010

  • Simmons, George Finlay; Krantz, Steven G. Differential equations : theory, technique and practice

   Boston: McGraw-Hill, 2007

   Se bibliotekets söktjänst

  • Hirsch, Morris W.; Smale, Stephen; Devaney, Robert L. Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos

   2nd rev. ed.: Amsterdam: Elsevier/Academic Press, Press, c 2004

   Se bibliotekets söktjänst

  Versioner av litteraturlistan