Kursplan för Tillämpad statistisk metod

Applied Statistical Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST094
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-05-31
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2008
 • Behörighet:

  30 hp statistik

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

- ha fått övning i att tillämpa avancerade statistiska metoder

- kunna använda statistiska programpaket för analys av statistiska data

- kunna tolka resultaten av en statistisk analys

- vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen

- ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Praktisk tillämpning av statistiska metoder från olika tillämpningsområden.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och handledning.

Examination

Examinationen sker genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Asteriou, Dimitrios; Hall, S. G. Applied econometrics

  3rd Edition: London: Palgrave Macmillan, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cryer, Jonathan D.; Chan, Kung-sik Time series analysis : with applications in R

  2. ed.: New York: Springer, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wackerly, Dennis D.; Mendenhall, William; Scheaffer, Richard L. Mathematical statistics with applications.

  6. ed.: Pacific Grove, CA: Duxbury, cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk