Utbildning

Kursplan för Persisk grammatik

Persian Grammar

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5PE112
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-02-15
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 27, 2007
  • Behörighet: Standardbehörighet C1 eller C3.
  • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-15 och gäller från 2007-07-01.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

redogöra för språkvetenskapens uppdelning i områdena fonologi, morfologi, syntax och semantik

redogöra för begreppen kongruensböjning, stark och svag böjning, deklination, konjugation och komparation

i svensk text identifiera ordklasser och satsdelar

i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser

redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken

beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal

översätta elementära texter till svenska

ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska

Innehåll

Kursen ger en inledning till allmän grammatik och fonetik, det väsentligaste av den moderna persiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grunderna i syntaxen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser nybörjarstudier inom ämnesområdet persiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 112,5 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2010