Kursplan för Logopedens yrkesroll II. Rösten. Terapeutiskt förhållningssätt

Professional Logopedics II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 4,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3LG111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-06-20
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Jörgen Borg
 • Gäller från: vecka 36, 2007
 • Behörighet: Programmets uppläggning bygger på klar progression varför den studerande skall följa kurserna i tur och ordning. Antagen till logopedprogrammet. Termin 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Mål

Efter kursen skall studenten:
- vara medveten om sin egen röst och sitt tal samt kunna utnyttja den/det för att behandla patienter med röstrubbningar.
- känna till övningar för att träna hållning-, andning,- avspänning- och röst.
- känna till grunderna för röstproduktionen.
- ha en grundläggande medvetenhet om innebörden i terapeutiskt förhållningsätt.

Innehåll

Kursen bygger på tidigare undervisning om röstens anatomi och röstbildning.

Kursen innehåller en grundläggande föreläsning inriktad på rösten som kommunikationsmedel. Föreläsningen fokuserar på rösten som arbetsredskap för logopeden. Grunderna för röstproduktion och grundläggande röstövningar ingår också .Vidare får studenterna i grupp och individuellt gå igenom övningar av röst,- andning,- hållning- och avspänning. Studenterna får tillsammans med en verksam logoped 5 behandlingstillfällen som syftar till att studenten skall bli medveten om och lära sig behärska sin egen röstfunktion och få en optimal röst- och talteknik för att sedan kunna utnyttja den i behandling av patienter med röstrubbningar men även andra patientgrupper.

I samtal, diskussioner och övningar ges studenten en första introduktion att reflektera över situationen som patient och rollen som logoped.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, samtal, diskussioner, gruppövningar och enskild övning med verksam logoped.

Examination

Obligatoriskt deltagande.

Godkänd kurs
För godkänd kurs krävs aktivt deltagande samt godkända muntliga eller skriftliga redovisningar.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl föreligger kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Examinator: Margareta Jennische.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2007

KURSLITTERATUR

 • Aktuell författningshandbok

  Se bibliotekets söktjänst

 • Engquist, Anders Om konsten att samtala : en bok för människor i kontaktyrken

  3., [omarb.] uppl.: Stockholm: Rabén Prisma, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gordan, Kurt Professionella möten : om utredande, stödjande och psykoterapeutiska samtal

  2., omarb. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Anne-Monica Röstresurser : hur du utvecklar och tränar din röst

  Solna: Moni röst, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindblad, Per Rösten

  Lund: Studentlitteratur, 1992

  (Kapitel 2 Röstinstrumentets byggnad och arbetssätt). Denna bok ingår även i kursen Röstrubbningar termin 5.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pannbacker, Mary; Middleton, Grace F; Vekovius, Gay T Ethical Practices in Speech-Language Pathology and Audiology. Case Studies.

  Sing Publ Group,., 1996

  Se bibliotekets söktjänst

REFERENSLITTERATUR

 • Bernler, Gunnar; Johnsson, Lisbeth Teori för psykosocialt arbete

  3., [utvidgade och kompletterade] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holm, Ulla Empati : att förstå andra människors känslor

  2., [uppdaterade och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johannesson, Kurt Retorik eller konsten att övertyga.

  [Ny utg.]: Stockholm: Pan, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Palm Beskow, Astrid; Unnerstad, Boel Kognitivt förhållningssätt : en psykologisk teori för samverkan med patienten

  Stockholm: Natur och kultur, 1994

  Se bibliotekets söktjänst