Kursplan för Kemisk termodynamik

Chemical Thermodynamics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2003-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2008
 • Behörighet: Flervariabelanalys, 5 hp och Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för innehållet i och resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna

 • resonera kring sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsekvationer och tillståndsändringar

 • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typer av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar

 • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter

 • beräkna termodynamiska storheter ur spektroskopiska data samt resonera kring hur statistiska överväganden på molekylär nivå hänger samman med jämviktsegenskaperna för ett makroskopiskt system

 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport

 • resonera kring hur kursinnehållet har betydelse för människa och miljö
 • Innehåll

  Termodynamikens huvudsatser; entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter; blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt; Boltzmanns fördelningslag, ensembler och tillståndssummor; laboratoriemetodik. Numeriska beräkningar av termodynamiska egenskaper.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Examination

  Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationer och projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

  Litteratur

  Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.