Kursplan för Vågor och optik

Waves and Optics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA522
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  Mekanik II, Elektromagnetism I eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • lokalisera relevanta matematiska sammanhang i fackböcker och tillämpa dessa för att lösa problemställningar som förekommer inom vågrörelseläran.
 • identifiera och illustrera fysikaliska koncept och begrepp inom akustik och optik och förklara dessa på en lämplig nivå.
 • göra rimlighetsbedömningar av optiska och akustiska sammanhang.
 • organisera och planera ett enklare laborationsexperiment och utarbeta en relaterad rapport i muntlig och skriftlig form.

Innehåll

Kort repetition av grundläggande begrepp inom vågrörelselära, mekaniska/akustiska vågor: superposition, stående vågor, svävningar, Dopplereffekt. Elektromagnetiska vågor och optik: Reflexion, refraktion, dispersion, fas- och grupphastighet. Geometrisk optik, optiska instrument. Polarisation, optisk aktivitet, dubbelbrytning. Interferens. Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Holografi. Något om strålningskällor.

Laborationer inom stråloptik, vågoptik, interferens, polarisation. Projektarbete och obligatoriska uppgifter inom optik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete. Deltagande i laborationer och med dessa integrerad undervisning är obligatoriskt.

Examination

Skriftligt prov vid kursen slut (4 av 5 hp). För godkänt betyg på hela kursen krävs även

godkänd laborationskurs (1 av 5 hp) där obligatorisk skriftlig och muntlig redovisning kan ingå.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Young-Freedman: University Physics, Volume 2, senaste upplagan, Pearson Kompletterande litteratur: Hecht, E: Optics