Kursplan för Termodynamik

Thermodynamics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA517
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-05-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2008
 • Behörighet:

  Envariabelanalys, Flervariabelanalys, Mekanik I eller motsvarande. Elektromagnetism I eller motsvarande rekommenderas.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna beskriva och använda:

 • Begreppen arbete, värme, inre energi, entropi, temperatur, observabler, fördelningar.
 • Termodynamikens empiriska huvudsatser.
 • Hur makroskopiska observabler kan framtagas med hjälp av termodynamiken samt jämföras med experimentella data.
 • Hur Clausius-Clapeyrons ekvation kan användas vid beräkningar på fasövergångar.
 • Hur analys av kretsprocesser kan göras i allmänhet samt specifikt hur värmeprocesser och deras verkningsgrader för värmemotorer och värmepumpar behandlas och beräknas i praktiken.
 • Hur beräkning av värmeledning och värmestrålning i olika geometrier kan utföras.

Innehåll

Materia och energi. Termometri. Makroskopiska observabler. Klassisk kinetisk gasteori, allmänna gaslagen och andra enkla tillståndsekvationer för gaser samt även tillståndsekvationer för andra fysikaliska system. Maxwells hastighetsfördelning. Termodynamikens huvudsatser. Termodynamiska tillståndsvariabler och tillståndsekvationer. Makroskopisk definition av entropi samt även Boltzmanns ekvation för entropin. Termodynamiska potentialer och Maxwells relationer. Omskrivning och integrering av partiella derivator d v s framtagning av observabler m h a en tillståndsekvation. Fasövergångar, hur man experimentellt bestämmer en fasomvandlingskurva samt hur den beskrivs, t.ex. tryckberoendet hos smältpunkt/kokpunkt. Kretsprocesser med diverse tekniska tillämpningar som kraftvärmeverk, kylskåp och värmepumpar. Användning av Mollierdiagram och andra tekniska diagram. Värmeledning i olika geometrier samt värmestrålning inklusive Stefan-Boltzmanns och Wiens lagar.

Projektarbete i grupp om 2-3 studenter, skriven rapport samt muntlig presentation inför övriga klassen.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, projektlaboration.

Examination

Skriftlig tentamen, skriftlig projektrapport med muntlig presentation i seminarium. Projektets vikt i det sammanlagda betyget är 1 hp av 5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Çengel-Boles: Thermodynamics - an engineering approach, 6 ed. (2007) paperback.
Värmetekniska tabeller
Utdelat material
Bredvidläsningslitteratur:
M.W. Zemansky och R.H. Dittman: Heat and Thermodynamics, McGraw-Hill, International Student Edition.