Kursplan för Fornisländska

Old Icelandic

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS115
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Svenska 3 eller Svenska språket/Nordiska språk B.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår som valfri delkurs i Svenska 4 eller Svenska språket/Nordiska språk C. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-05-31 och senast ändrad 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna läsa och översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera de texter som ingår i kursen

- kunna använda normaliserade prosatexter på fornisländska som källor med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel

- kunna redogöra för det fonologiska systemet och de viktigaste ljudförändringarna (avljud, omljud, brytning)

- kunna använda relevanta ordböcker

- känna igen regelbundna kasusformer samt känna till fornisländskans böjningskategorier och kasussystemet i den utsträckning som behövs för att identifiera viktiga satsdelar i texten.

Innehåll

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i fornisländska samt kännedom om nutida isländska.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut. För godkänt betyg krävs fullgjord transkriptionsuppgift.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen utgör antingen en valfri del av tredje terminens studier inom Svenska språket/Nordiska språk eller en valfri del i fjärde terminens studier i Svenska inom Lärarprogrammet.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter

I original läses ca 25 sidor (inklusive två eddadikter), i svensk översättning en längre släktsaga och fem representativa eddadikter, allt enligt lärares anvisningar. Texterna väljs företrädesvis ur nedanstående lista.

Läroböcker

 • Hallberg, Peter Den isländska sagan

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan : b Esselte studium, 2003

  S. 30-112 (s. 30-43 och 73-112 genomläsning).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holtsmark, Anne Eddadiktning

  Ingår i:

  Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid

  Malmö: Allhem, 1956-1978

  vol. 3 (1958) s. 480-487

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holtsmark, Anne Skaldediktning

  Ingår i:

  Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid

  Malmö: Allhem, 1956-1978

  s. 386-390

  Se bibliotekets söktjänst

 • Iversen, Ragnvald; Halvorsen, E.F. Norrøn grammatikk

  7. utg.: Oslo: Aschehoug, 1973

  Alternativ Wessén, 1961.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Njörður P. Njarðvik, Island i forntiden : en översikt över den fornisländska fristatens historia

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ström, Folke Nordisk hedendom : tro och sed i förkristen tid

  3. uppl.: Göteborg: Esselte studium (Akademiförl.), 1985

  Används som uppslagsbok.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wessén, Elias De nordiska språken

  11. uppl. (Nytryck 1992): Stockholm: AWE/Geber, 1979

  S. 46-52.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wessén, Elias Isländsk grammatik

  [Ny utg.]: [Stockholm]: [Institutionen för nordiska språk, 1992

  Alternativ Iversen, 1973.

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Fritzner, Johan Ordbog over det gamle norske sprog

  4., omarb., forøget og forb. udg.: Oslo, c 1972-1973: 1972-1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heggstad, Leiv; Hødnebø, Finn; Simensen, Erik Norrøn ordbok.

  4. utg.: Oslo: Det Norske samlaget, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sigfús Blöndal, Islandsk-dansk ordbog : Íslensk-dönsk ordhabok

  Reykjavik, c 1920-1924: 1920-1924

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sveinbjörn Egilsson, Finnur Jónsson, Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis

  2. udg.: København: Atlas bogtryk, 1966

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aðalsteinn Daviðsson, ; Holm, Gösta, Svensk-isländsk ordbok. Saensk-íslensk orðabók

  Lund: Ekstrand, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vries, Jan de Altnordisches etymologisches Wörterbuch

  2., verb. Aufl.: Leiden: Brill, 1962

  Se bibliotekets söktjänst

 • Árni Bödvarsson, Íslensk ordabók handa skólum og almenningi.

  Ny och revid. utg.: Reykjavík, c 1983: 1983

  Se bibliotekets söktjänst