Kursplan för Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

Economics C: Labour Economics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE771
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-09-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2007-09-27
 • Reviderad av: Berit Levin
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  Nationalekonomi A och B 40 poäng/60 högskolepoäng. Statistik 10 poäng/15 högskolepoäng.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Kursens mål är att presentera grundläggande arbetsmarknadsteori med empiriska tillämpningar för svensk arbetsmarknad.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förklara verbalt, grafiskt och matematiskt grundläggande arbetsmarknadsteori

- analysera konsekvenser av olika typer av offentlig politik för arbetsmarknaden

- tillämpa arbetsmarknadsteorin på svensk arbetsmarknad.

Innehåll

Arbetsmarknadens funktionssätt är centralt för människors levnadsvillkor. Löner, anställningsvillkor, sysselsättning och arbetslöshet bestäms i ett komplicerat samspel mellan individer, företag, organisationer och offentliga myndigheter. Arbetsmarknadsekonomi är det område inom nationalekonomi där detta samspel studeras.

Kursen presenterar modern arbetsmarknadsteori och visar hur denna kan tillämpas på svensk arbetsmarknad. Bland moment som tas upp kan nämnas följande:

- Arbetskraftsdeltagande och arbetad tid

- Efterfrågan på arbetskraft

- Löneskillnader, bl.a. humankapitalteori och diskrimineringsteori

- Efterfrågan på utbildning

- Arbetskraftens rörlighet

- Fackföreningar

- Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen på kurslitteraturen. Betygsgraderna är väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.