Kursplan för Ekotoxikologi

Ecotoxicology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG308
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-03-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Kandidatexamen, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt 2) 60 p/90 hp biologi, samt i båda fallen; Toxikologi minst 4 p/6 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter som möjliggör en helhetsbedömning av kemikaliers spridning, förekomst och effekter inom olika biologiska organisationsnivåer i miljön. För att nå detta mål kommer den toxikologiska begreppsapparat, som introducerats under kandidatkursen i toxikologi, att utvecklas och fungera som ett viktigt hjälpmedel. Efter kursen ska studenten kunna


 • redogöra för främmande kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning i miljön

 • redovisa och förklara negativa effekter av främmande kemikalier på olika biologiska organisationsnivåer

 • uppskatta risken för att en kemikalies negativa effekter ska fortplanta uppåt i organisationsnivå -från cellnivå mot ekosystemnivå baserat på kunskap om kemikaliens toxicitet, nedbrytbarhet och biologiska tillgänglighet

 • ta fram och kritiskt värdera toxikologisk information från olika källor (internetbaserade databaser, handböcker, vetenskapliga artiklar etc.)

 • självständigt genomföra och dessutom skriftligt och muntligt presentera en miljöfarlighetsmärkning

 • självständigt genomföra och dessutom skriftligt och muntligt presentera en miljöriskbedömning av växtskyddsmedel

Innehåll

Miljökemi: Momentet omfattar en genomgång av olika kemikaliegrupper av antropogent ursprung (bekämpningsmedel, industrikemikalier, läkemedel) som återfinns i miljön. Fokus kommer att vara riktat mot dessa kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning mellan olika delar av miljön.

Effekter av antropogena kemikalier: Momentet omfattar kemikaliers negativa effekter på cell-, organ-, organism-, populations- och ekosystemnivå med fokus riktad mot bakomliggande toxikologiska verkningsmekanismer. Studenterna genomför i grupp två projekt. Det ena gäller konsekvenser av ett punktutsläpp av en miljöfarlig kemikalie. Det andra gäller kartläggning och dokumentation av förändringar i miljön orsakade av saneringsåtgärder/stoppade utsläpp av miljöfarliga kemikalier.

Farokaraktärisering: Momentet omfattar miljöfarlighetsmärkning av kemikalier enligt de riktlinjer som gäller inom EU. En väsentlig del inom detta moment är framtagande och värdering av adekvat information från såväl Internetbaserade databaser som tryckta källor. Studenterna genomför ett individuellt projekt gällande en miljöfarlighetsmärkning av en kemikalie. Projektet avslutas med muntlig och skriftlig presentation. Enligt gällande lagstiftning är miljöfarlighetsmärkningen något som kemikalieindustrins ansvarar för.

Miljöriskbedömning: Momentet omfattar miljöriskbedömning av växtskyddsmedel enligt de regler som gäller inom EU. Studenterna genomför i grupp ett projekt gällande en sådan miljöriskbedömning. Projektet avslutas med muntlig och skriftlig presentation. Enligt gällande lagstiftning måste växtskyddsmedel miljöriskbedömmas innan det kan godkännas för användning. Kemikalieinspektionen är den myndighet som ansvarar för detta.

Delkurser: Teori 10 hp; Projektarbeten 5 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och laborationer. Deltagande i laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Teori: Skriftlig tentamen motsvarande 10 hp. Projektarbeten: Skriftlig och muntlig presentation samt opposition på andra kursdeltagares projekt motsvarande 5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.