Kursplan för Spektroskopi

Spectroscopy

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB750
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-11-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet: 120 hp med 40 p/60 hp kemi, eller motsv. Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp eller motsv. rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter kursen skall den studerande kunna


 • redogöra för etablerade spektroskopiska metoder och deras tillämpbarhet

 • välja och använda lämplig spektroskopisk metod för att lösa problem relaterade till kemiska föreningars struktur

 • självständigt bestämma kemiska föreningars renhet och koncentration med hjälp av lämplig spektroskopisk metod

 • välja och värdera lämplig spektroskopisk metod för att studera molekylers växelverkan

 • kritiskt tolka mätresultat framtagna med de spektroskopiska metoder som diskuteras i kursen

 • tillämpa symmetri för att klassificera och analysera spektra

Innehåll

Symmetri, IR och Raman-spektroskopi, NMR-spektroskopi, ESR-spektroskopi, laserspektroskopi, Auger- och ESCA-spektroskopi, atomabsorption, -emission och röntgenspektroskopi, cirkulärdikroism, fluoroscensspektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.