Kursplan för Ortnamn och personnamn

Place-Names and Personal Names

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV082
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-10-10
 • Reviderad av: Ingela Ohlsson
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Sv B/Sv2 B, En B.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva grundläggande kunskaper om svenska ortnamn och personnamn och deras bildning alltifrån äldsta tid. Kursen ska vidare ge kännedom om de viktigaste facktidskrifterna, om ortnamns- och personnamnspublikationer samt om källmaterial i ortnamns- och personnamnsarkiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- redogöra för grundläggande begrepp och termer inom namnforskningen och olika slag av egennamn och deras underkategorier

- ange skillnader mellan namn och andra ord i språket

- beskriva kontinuitet och förändringar i ortnamns- och personnamnsskicket

- ange några viktiga förutsättningar för tolkning av ortnamn och något om hur man kan använda namn som forskningsmaterial

- ge exempel på faktorer med vilkas hjälp man kan datera ortnamn

- förklara vissa viktiga namnelement samt olika sätt att bilda eller ge namn

- diskutera förhållandet mellan personnamn och genus

- översiktligt redogöra för huvuddragen i lagstiftningen rörande personnamn samt redogöra för tolkning och tillämpning av god ortnamnssed

- redogöra för import av personnamn i svenskan, för införandet av förnamn i almanackan och för framväxten av ett svenskt släktnamnsskick.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Studiebesök i ortnamns- och personnamnsarkiv. Exkursioner kan förekomma.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Andersson, Thorsten Hund, hundare och härad från språklig synpunkt

  Ingår i:

  Bebyggelsehistorisk tidskrift

  (1982) s. 52-66

  Se bibliotekets söktjänst

 • Andersson, Thorsten Personnamn. Till begreppets avgränsning

  Ingår i:

  Personnamnsterminologi

  Uppsala: NORNA, 1983

  (1983) s. 9-22

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brink, Stefan Sockenbildning och sockennamn : studier i äldre territoriell indelning i Norden = Parish-formation and parish-names : studies in early territorial division in Scandinavia

  Uppsala: Gustav Adolfs akad. ; a Stockholm : b Almqvist & Wiksell International [distributör], 1990

  S. 123-133.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brink, Stefan Västsvenska namnmiljöanalyser

  Ingår i:

  Ortnamn i språk och samhälle : hyllningsskrift till Lars Hellberg

  Uppsala: Univ. : b Univ.-bibl. [distributör], 1997

  (1997) s. 61-84

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brylla, Eva Svenskt tillnamnsskick i kvinnoperspektiv.

  Ingår i:

  Personnamn och social identitet : handlingar från ett Natur och kultur-symposium i Sigtuna 19-22 september 1996 = [Personal names and social identity] : [proceedings of a symposium sponsored by the Foundation Natur och Kultur Publishers, in Sigtuna 19-22 september 1996]

  Stockholm: Kungl. Vitterhets-, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brylla, Eva Ursäkta, hur var namnet? : personnamn i praktiskt bruk

  Uppsala: Bombus, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Inger Tupp Lars och Mickels Anders. Om framförställda tillnamn i Nås socken, Dalarna.

  Ingår i:

  Slektsnamn i Norden : rapport fra NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17.-20. september 1992

  Uppsala: NORNA-förl., 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Leibring, Katharina Achilles, Araben, Sommargås, Stjärna, Burman, Generalen och Glosa : svenska husdjursnamn från 1700-talet till idag.

  Ingår i:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.

  (2001) s. 10-23

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lif, Vera "Nu vet jag inte längre vad jag heter". Vad händer med invandrares namn i Sverige?

  Ingår i:

  Den nordiska mosaiken : språk- och kulturmöten i gammal tid och i våra dagar : Humanistdagarna [15-16 mars] vid Uppsala universitet 1997

  Uppsala: Univ. : b Studentbokh. [distributör], 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyström, Staffan Ortnamnen och kulturminneslagen : om tolkning och tillämpning av begreppet god ortnamnssed

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyström, Staffan Smånamn och andra ortnamn

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetets förl., 2003

  S. 29-35, 79-87, 97-103, 113-120.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Otterbjörk, Roland Svenska förnamn : kortfattat namnlexikon

  3. uppl.: Solna: Almqvist & Wiksell, 1992

  S. 1-51.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pamp, Bengt Ortnamnen i Sverige

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rydving, Håkan Samiska och finska ortnamn.

  Ingår i:

  Ortnamn : namngivning och namnskick i kommunerna

  Stockholm: Svenska kommunförb. ; a Älvsjö : b Kommentus [distributör], 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ryman, Lennart Messenius, Dragman och Sporrong : något om de svenska släktnamnens uppkomst.

  Ingår i:

  Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.

  (2003) s. 46-58

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strandberg, Svante Ortnamnens vittnesbörd om den uppländska landhöjningen

  Ingår i:

  Kultur och samhälle i språkets spegel : en essäsamling från språkvetenskapliga fakulteten.

  Uppsala: Univ., 1999

  (1999) s. 173-183

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strid, Jan Paul Kulturlandskapets språkliga dimension : ortnamnen

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1999

  S. 26-52.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Utterström, Gudrun Släktnamn i Sverige för hög och låg : en historisk betraktelse

  Ingår i:

  Slektsnamn i Norden : rapport fra NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17.-20. september 1992

  Uppsala: NORNA-förl., 1995

  (1995) s. 53-60

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vikstrand, Per Sacral place-names in Scandinavia.

  Ingår i:

  Onoma : bibliographical and information bulletin : bulletin d'information et de bibliographie

  (2002) s. 121-143

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wahlberg, Mats Swedish soldiers' names : official surnames given in the Swedish army 1682-1901.

  Ingår i:

  Proceedings of the XVIIth international congress of onomastic sciences : Helsinki 13 - 18 august 1990

  Helsinki: Univ., 1990

  (1990) s. 460-467

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ågren, Henrik Gatunamn och platskänsla i Uppsala

  Uppsala: Ed. Edda, 1999

  S. 29-53, 87-111.

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur