Kursplan för Tillämpad persiska

Applied Persian

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR425
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2008
 • Behörighet: Persiska 3 eller Persiska A och B samt minst 15 hp från Persiska C.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2008-07-01.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i talad och skriven modern persiska samt god kännedom om dagligt liv i Iran alt. Tadzjikistan.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

läsa och översätta persisk skönlitteratur och sakprosa

översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i persiska tidningar

referera nyhetsuppläsning och samhällsorienterande program i persisk television

föra en konversation om samtida samhällsförhållanden med persiska modersmålstalare

skriva brev och redogörelser på persiska

detaljerat redogöra för Irans alt. Tadzjikistans geografi, kultur och levnadssätt

Alternativt skall studenten efter avslutad kurs för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

redogöra för olika aspekter på ett översättningsarbetes teori och praktik

genomföra ett kompetent skriftligt översättningsarbete av en större skönlitterär text från persiska till svenska och i samband därmed redogöra för översättningens förutsättningar, mål och principer med kommentar av semantiska och grammatiska översättningsproblem

Innehåll

Studier under en termin vid en av institutionen godkänd skola i Iran alt. Tadzjikistan, 30 hp

Alternativt

Kurs i översättningsteori, samt genomförande av ett större skriftligt översättningsarbete från huvudspråket till svenska, 30 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen är identisk med Persiska 4 på Orientalistikprogrammet. Den kan ingå i kandidatexamen med persiska som huvudämne under förutsättning att också Persiska A-D är avklarade.

Övriga föreskrifter

Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i Iran eller Tadzjikistan. Alternativt genomförs kursen vid hemmainstitutionen i form av en kurs i översättningsteori kombinerad med ett större skriftligt översättningsarbete.
Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Enligt den godkända språkskola som studenten väljer.

Alternativt (kurs i översättningsteori)

Munday, Jeremy, Introducing translation studies, London - New York: Routledge, 2001 + material som utdelas i samband med undervisningen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.