Kursplan för Utbildningssociologi, metoder

Sociology of Education, Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- kunna översiktligt redogöra för inom utbildningssociologin centrala forskningsmetoder, tekniker för datainsamling och databearbetning samt tillvägagångssätt vid tolkning av data

- kunna praktiskt tillämpa några av dessa metoder, tekniker och tillvägagångssätt, exempelvis observationer, enkäter, intervjuer, statistisk bearbetning och utnyttjande av skriftliga källor

- ha påbörjat planeringen av ett självständigt arbete

Innehåll

Kursen ger en överblick över centrala forskningsmetoder samt bekantskap med insamlings- och bearbetningstekniker.

Tonvikten ligger vid

- forskningsverktyg och tillvägagångssätt vid arbete med observationer, enkäter, intervjuer, statistisk bearbetning och utnyttjande av skriftliga källor

- tillämpningar inom aktuell utbildningssociologisk forskning

I kursen ingår att bevista och i efterhand kommentera minst en doktorsdisputation, gästföreläsning eller liknande.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

4UK027 Utbildningssociologi, metoder 7,5 hp

 • Broady, Donald; Börjesson, Mikael En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1900-talet

  Ingår i:

  Studies in educational policy and educational philosophy : e-tidskrift

  vol. 2002 (2002) nr. 1

  E-tidskrift, 2002:1 (Uppsala universitet, red Ulf P Lundgren).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Broady, Donald Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg

  1998

  Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15. PDF-version, 129 kb, tillgänglig på www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Börjesson, Mikael Om att klassificera sociala grupper

  2006

  I: Börjesson, Mikael, Heyman, Ingrid, Langerth Zetterman, Monica, Larsson, Esbjörn, Lidegran, Ida & Palme, Mikael (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258. (10 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Erikson, Robert; Jonsson, Jan O Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier

  Huvudbetänkande från Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. SOU 1993:85 (432 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Frykman, Jonas Ljusnande framtid! : skola, social mobilitet och kulturell identitet

  Lund: Historiska media, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moi, Toril Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell

  1994

  Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, s. 21-102 (dvs. inledningen samt kapitel 1 och 2). Översättning av Simone de Beauvoir: The Making of an intellectual woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers. (82 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen, ca 250 s. (Ett förslag är Heyman, Ingrid (1995): Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991, Daidalos, Göteborg. (346 s.) Se engelsk summary www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/hey-sum.htm

Totalt ca 1010 s.