Kursplan för Utbildningssociologi, traditioner

Sociology of Education, Traditions

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- kunna karaktärisera ett antal samhällsvetenskapliga traditioner av central betydelse för utbildningssociologin

- kunna analysera skillnader mellan sådan traditioner

- ha tränat förmågan att tillägna sig tidigare forskning som ett led i egna undersökningar

Innehåll

Kursen ger en överblick över klassiska och nyare samhällsvetenskapliga författarskap och forskningstraditioner som är centrala för utbildningssociologin.

Tonvikten ligger vid

- centrala klassiska och nyare författarskap och problemställningar inom samhällsvetenskapen

- samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär med särskild tonvikt vid utbildningssociologin

- prov på aktuell utbildningssociologisk forskning

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

4UK028 Utbildningssociologi, traditioner 7,5 hp

 • Boli, John; Ramirez, Fransisco Compulsory schooling in the Western Cultural Context

  1993

  I: Arnove, R F, Altbach, Philip G & Kelly, Gail B (eds): Emergent issues in education. Comparative perspectives. Albany, N. Y.: State University of New York Press. S. 25-38. (13 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bourdieu, Pierre; Parsons, Jean-Claude Les héritiers. Les étudiants et la culture

  1979

  Paris: Minuit, pp 7-115. Eng. övers: The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press. Pp 1-76.(108 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collins, Randall The credential society : an historical sociology of education and stratification

  New York: Acad. Press, cop. 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Durkheim, Émile L'évolution pédagogique en France

  1969

  (1938) Paris: P.U.F. 2 uppl. Eng. övers: The Evolution of Educational Thought. London: Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977. 403 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Education, globalization and social change Lauder, Hugh; Brown, Philip; Dillabough, Jo-Anne; Halsey, A H

  2006

  (Eds.) Oxford: Oxford University Press, s. 1-188 (189 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Parsons, Talcott The School Class as a Social System: Some of its functions in American society

  1959

  Harvard Ed. Rev., Vol. XXIX, No 4, pp 297-318. Omtryck i bl.a. Parsons: Social Structure and Personality. London: The Free Press/Macmillan. 1964. (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

Totalt ca 985 s.