Kursplan för Fysikens matematiska metoder

Mathematical Methods of Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA121
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet:

  Linjär algebra och geometri I, Flervariabelanalys, Linjär algebra II, Transformmetoder, Mekanik I. Eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

redogöra för fältbegreppet , skalärt fält och vektorfält samt fältets fysikaliska tolkning i olika fall

tillämpa grundläggande samband i den klassiska fysiken för att uppställa modeller av fysikaliska och tekniska förlopp

bearbeta den matematiska modellen vars geometri beskrivs med hjälp av cartesiska, cylindriska eller sfäriska koordinater

genomföra en fullständig lösning av ett väl ställt problem samt försvara och förklara resultatet

Innehåll

Fysikens matematiska metoder tillhandahåller grundläggande metoder och verktyg för behandling av fysikaliska och tekniska problem. Orientering om generell teori. Fält, nablaoperatorn, integralsatser. Cartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater. Partiella och ordinära differentialekvationer i fysiken. Rand- och begynnelsevillkor. Egenvärdesproblem och egenfunktionsutvecklingar. Sfäriska funktioner, Besselfunktioner.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.

Under kursen ges inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.