Kursplan för Hållbar utveckling B

Sustainable Development B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV021
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2009
 • Behörighet: Hållbar utveckling A 30 hp, eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling;
• ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet;
• redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling;
• föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen;
• redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används;
• uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området;
• formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

Innehåll

Delkurser/Innehåll:
Kursen innehåller två olika moment varav ett är valbara. Första delkursen Värderingar, världsbilder och visioner är obligatorisk för alla studenter. Delkurs två är valbar, men gemensamt för båda alternativ är att de ger möjlighet till självständig tematisk specialisering. Momentet innebär att en uppsats författas alternativt ett projekt utarbetas som uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet och självständighet. Arbetena ska vara problemorienterade och behandla en avgränsad frågeställning. I de fall studenten väljer att läsa kursen Tvärvetenskapligt uppsatsarbete i Hållbar utveckling ska studenten välja valfri B-kurs i Hållbar utveckling (valet kommer vara beroende av vilka B-kurser som ges den aktuella terminen).

1) Värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp
Tonvikt läggs vid att analysera olika synsätt på tillståndet i världen inom miljö- och utvecklingsområdet. Miljöfrågans utveckling och utvecklingsbegreppets framväxt kartläggs. Kursen gör även en ansats att diskutera olika etiska, filosofiska och vetenskapliga synsätt på människans förhållningssätt till naturen. Likaså belyses olika synsätt på utveckling och teknik med tonvikt på utvecklingskritiska perspektiv. Synsättsanalys av debatter kring miljö- och utvecklingsfrågor är för kursen en återkommande arbetsmetod. Slutligen bemöts skilda visioner om framtiden.

2) Alternativ A:
Projekt för hållbar utveckling, 15 hp
Studenten genomför ett projektarbete individuellt eller i grupp som på ett eller annat sätt syftar till att bidra till hållbar utveckling. Studenten kommer själv med ett projektförslag som behandlas i en tvärvetenskapligt sammansatt referensgrupp. När projektförslaget godkänts driver studenten själv sitt projekt med stöd av en kontaktperson/handledare och Cemus resursbas. Projektet behandlas under återkommande seminarier och presenteras i en projektrapport samt i något utåtriktat sammanhang.

Alternativ B:
1. Tvärvetenskapligt uppsatsarbete, 7,5 hp
Studenten genomför ett tvärvetenskapligt uppsatsarbete individuellt eller i grupp på miljö- och utvecklingsrelaterade teman. Metodkunskap fördjupas och inom ramen för arbetet fördjupas förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och genomföra ett vetenskapligt arbete, samt att muntligt och skriftligt diskutera slutsatser och argument som ligger till grund för arbetet. Kursen ska resultera i någon form av presentation utanför universitetsvärlden.

2. Valfri B-kurs i Hållbar utveckling, 7,5 hp (betyder för läsåret 08/09 Människan och maskinen eller Livsfilosofi och det moderna samhället) Se individuell kursplan.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, debatter, seminarier, studiebesök, grupparbeten samt handledarträffar. Föreläsningarna ges i huvudsak av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Undervisningsformerna stimulerar till aktivt studentdeltagande.

Examination

I de fall studenten väljer att läsa alternativ A kommer examinationen att bestå av två lika stora delar om 15 hp. Varje delkurs examineras separat. Det slutgiltiga betyget för Hållbar utveckling A kommer att vara en sammanvägning av de uppnådda resultaten i de två delkurserna. På kursen Hållbar utveckling - projektkurs 15 hp tillämpas betygsskalan UG. För att uppnå betyget 3 i Hållbar utveckling A krävs det att studenten erhållit betyget 3 i delkursen Värderingar, Världsbilder och Visioner 15 hp samt betyget G på sitt projektarbete. För att uppnå betyget 4 krävs det att studenten erhållit betyget 4 i delkursen Värderingar, Världsbilder och Visioner 15 hp samt G på sitt projekt arbete. För att uppnå betyget 5 krävs det att studenten erhållit betyget 5 i delkursen Värderingar, Världsbilder och Visioner 15 hp och betyget G på sitt projektarbete samt genomfört projektarbetet anmärkningsvärt väl och kvalitativt deltagit vid seminarier och handledarträffar.

I de fall studenten väljer att läsa alternativ B kommer examinationen att bestå av tre delar varav en del är om 15 hp och de två andra om 7,5 hp. Varje delkurs examineras separat. Det slutgiltiga betyget för Hållbar utveckling B kommer att vara en sammanvägning av resultaten från de tre delkurserna. För att sammanväga resultaten från de olika stora delkurserna kommer ett poängsystem att tillämpas som redovisas för studenterna vid kursstart.

Examinationens innehåll:
Värderingar, världsbilder och visioner 15 hp: Studenterna examineras genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (7,5 hp) samt avslutningsvis genom PM-skrivande (7,5 hp).


Hållbar utveckling - projektkurs 15 hp: Studenter examineras genom två huvudsakliga delar. Den första delen utgörs av författandet av en projektrapport, presentation av projektet samt en skriftlig utvärdering av arbetsprocessen (10 hp), del två examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (5 hp).

Tvärvetenskapligt uppsatsarbete i Hållbar utveckling 7,5 hp: Den färdiga uppsatsen, presentationen av denna samt deltagande vid opponering (7,5 hp) utgör examinationen för kursen.

Valbar B-kurs (Människan och maskinen: Perspektiv på teknik, makt och samhället eller Livsfilosofi och det moderna samhället) 7,5 hp: Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Övriga föreskrifter

Nämnda böcker i litteraturlistan är förslag på litteratur, annan litteratur och artikelkompendium kommer att tillkomma.

Samtliga kurser förutom Tvärvetenskapligt uppsatsarbete i Hållbar utveckling kan sökas separat.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2009

Värderingar, världsbilder och visioner

 • Evernden, Neil The natural alien : [humankind and environment]

  2. ed.: Toronto: Univ. of Toronto Press, cop. 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kronlid, David Miljöetik i praktiken : åtta fall ur svensk miljö- och utvecklingshistoria

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst