Kursplan för Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring

Actors and Strategies for Change: Towards Global Sustainabilities

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- från ett ämnesövergripande perspektiv redogöra för dagens hållbarhetsproblematik;

- beskriva och värdera olika samhällsaktörers strategier, handlingsutrymme och begränsningar i strävan efter ett hållbart samhälle;

- resonera kring individ-/aktörsperspektiv kontra struktur-/systemperspektiv på samhällsförändring;

- ingående reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar.

Innehåll

Kursens ger en bred orientering i den komplexa hållbarhetsproblematiken och belyser olika ansatser att sträva efter förändring. I en mångvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna gästföreläsare diskuteras dagens allvarligaste miljö- och utvecklingsproblem, samt olika aktörers strategier och handlingsutrymme för att lösa dessa problem. I seminarieform diskuteras och utarbetas konkreta strategier för samhällsförändring, på strukturell/samhällelig nivå likväl som ur ett individperspektiv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen stimulerar till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Course Reader

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Massey, Garth Ways of Social Change: Making Sense of Modern Times

  SAGE Publications, Inc, 2016

  Obligatorisk

 • Thematic Elective Book

  CEMUS/specific selection of books,

  Obligatorisk