Kursplan för Fotokemi

Photochemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB753
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  120 hp med 60 p/90 hp i kemi eller motsv. Spektroskopi, 10 hp och Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, eller motsv. rekommenderas.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

 • redogöra för teori och praktik för vanliga fotokemiska och fotofysiska experimentella metoder, samt kunna utföra dessa praktiskt
 • beskriva exciterade tillstånds växelverkan med omgivningen och tillämpa teoretiska metoder för behandling av exciterade tillstånd
 • förklara teorier för fotoinducerad elektronöverföring och excitationsenergiöverföring, samt tillämpa dessa kvantitativt i beräkningar
 • redogöra för mekanismer för vanliga fotokemiska reaktioner, utföra teoretiska analyser av sådana, samt förklara betydelsen av "conical intersections" i fotokemiska reaktioner
 • beskriva struktur och funktion hos fotosyntetiska reaktionscentra, samt tillämpa teoretiska resonemang för att förklara antennsystems funktion
 • beskriva fotoprocesser i halvledare, samt förklara hur dessa kan användas för fotofysisk energiomvandling
 • redogöra för teorin bakom fotokatalytiska system, och beskriva typiska reaktioner i sådana
 • förklara tillämpningar av fotokatalys, och förklara miljöaspekter av atmosfärisk fotokemi

Innehåll

Absorption, exciterade tillstånd, vibronisk koppling, fluorescens, fosforescens, relaxation, lösningsmedelseffekter.

Elektron- och energiöverföring. isomeriserings- och dissociationsreaktioner, Paterno-Büchi-reaktionen, Norrish typ I och typ II-reaktioner, potentialenergiytor, "conical intersections".

Solspektrumet, antenner, reaktionscentra, fotoprocesser i organiska, oorganiska och sensiterade solceller.Fotokatalys, fotoskador, DNA, fotodynamisk terapi

Atmosfärskemi, reaktionsdynamik, metallkomplex, högre spinntillstånd, tillämpad fotokemi.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen (8 hp) vid kursens slut. Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Turro, Nicholas J.; Ramamurthy, V.; Scaiano, J. C. Principles of molecular photochemistry : an introduction

  Sausalito, Calif.: University science, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk