Kursplan för Kemisk fysik

Chemical Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB700
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet: Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • redogöra för grundläggande teoretiska principer och modeller för kemisk reaktionsdynamik i gasfas och lösningar

 • utföra beräkningar utifrån experimentella data och modeller

 • redogöra för grundläggande fotokemiska och fotofysikaliska principer och reaktioner, och utföra enklare beräkningar

 • redogöra för principerna för fasta och molekylära solcellers funktion, och utföra enklare beräkningar gällande dessa system

 • redogöra för funktionen hos grundläggande elektroniska byggelement och kretsar, utföra beräkningar för dessa, samt koppla samman elektroniska enheter för att utföra enklare mät- och styrfunktioner i fysikalisk-kemiska experiment

Innehåll

Kemisk reaktionsdynamik: kollisionsteori; aktiverat komplex; potentialytor, barriärer och övergångar; dissociation; reaktionsdynamik i lösning; bimolekylära diffusions-reaktionsmodeller; elektron- och energiöverföring; Exciterade tillstånd och grundläggande fotokemi; halvledare och solceller.
Lasrar i kemin, ultrasnabb dynamik. Optik. Elektroniska kretsar, tillämpad fysikalisk mätteknik, störkällor.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen under kursens gång och/eller vid kursens slut (8 hp). Laborationer (2 p). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.