Kursplan för Vetenskapligt skrivande på engelska i samhällsvetenskapliga ämnen

Academic Writing in English in the Social Sciences

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN440
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-04-03
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: Kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Behörig är även den som har en filosofie kandidatexamen och därutöver 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-04-03 och gäller fr.o.m. 2008-07-01.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
- ha god förmåga att skriva vetenskaplig text på engelska
- ha god kännedom om formalia vid vetenskapligt skrivande
- kunna presentera sina forskningsresultat på ett klart och strukturerat sätt
- ha god förmåga att läsa engelska texter inom fackområdet och diskutera dessa på engelska
- vara väl medveten om olika genrer

Innehåll

Kursen omfattar praktiska övningar i att författa abstracts, sammanfattningar av vetenskapliga verk, recensioner, konferenspresentationer, och uppsatsavsnitt. Fokus ligger på att öka medvetenheten om skrivprocessens betydelse i forskningsarbetet. I en workshop-miljö läser och diskuterar deltagarna varandras texter mot bakgrund av nyare teoribildning kring den skriftliga vetenskapliga diskursen.

Undervisning

Gruppundervisning. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker dels genom fortlöpande redovisningar och skrivuppgifter, dels genom en avslutande begränsad skriftlig presentation. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen är en breddningskurs och kan ej ingå som ämnesfördjupning för examen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Fem år eller äldre resultat på kurser gäller normalt ej om planen för kursen ändrats.

Frågor gällande rätten att ta med kursen i masterexamen avgörs vid respektive ämnesinstitution.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2008

 • Swales, John M.; Feak, Christine B. Academic writing for graduate students : essential tasks and skills

  3., [rev. and expanded] ed.: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk