Kursplan för Vetenskaplig visualisering

Scientific Visualisation

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD389
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Programmeringsteknik 5 hp och Beräkningsvetenskap 10 hp eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • beskriva dataflödet i ett visualiseringssystem;
 • redogöra för metoder som transformerar data och information till visuella representationer;
 • använda och programmera avancerade program för varierande visualiseringstekniker;
 • programmera GPU-hårdvara, s k shader-programmering;

Innehåll

Diskreta modeller. Volymsrendering: raytracing, splatting, texturbaserad rendering. Konstruktion av isoytor. Konvertering av diskreta volymdata till polygonmodeller. Topologier för och förenkling av komplexa geometriska modeller. Visualiseringstekniker. Perceptionsrelaterade aspekter. Rendering av partiklar. Algoritmer för programmerbar grafikhårdvara. Tillämpad visualisering. Kursen omfattar projektarbete som t.ex. programmering i VTK (Visualisation Toolkit).

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt laborationer och inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.