Kursplan för Bibliografiskt projekt i tillämpad bioteknik

Literature Project in Applied Biotechnology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG356
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad bioteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Genomgången kurs Tillämpad bioteknik-startkurs 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten:


 • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av tillämpad bioteknik.

 • kunna söka, värdera och sammanställa vetenskapliga publikationer inom ett valt forskningsområde.

 • med korrekt språk skriftligt presentera den vetenskapliga sammanställningen.

Innehåll

En självständig genomgång och sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett valt forskningsområde genom litteratursökning i databaser och bibliotek. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten:


 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta teoretiskt genom litteratursökningar samt presentera arbetet muntligt och skriftligt

Undervisning

Kursen ges i form av individuell handledning.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd skriftlig presentation av litteraturprojektet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2013

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.