Kursplan för Mineralogi och petrologi

Mineralogy and Petrology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MP000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-11-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  120 hp med minst 60 p/90 hp inom området geovetenskap alternativt 60 p/90 hp inom området fysik kombinerat med 20 p/30 hp geovetenskap (geofysik). Dessutom fordras kunskaper motsvarande kurserna Dynamiska geosystem – global förändring 10 hp och Geovetenskapens analysmetoder 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

 • på ett systematiskt sätt demonstrera olika minerals och mineralgruppers kemiska och strukturella samband och fysikaliska egenskaper
 • använda och förstå mineralogiska analysmetoder, såsom röntgendiffraktion, mikrosondanalys, optisk mineralogi samt svepelektronmikroskopi
 • beräkna petrologiska fasjämvikter utifrån termodynamiska principer
 • bedöma bergarters typ och utvecklingmed genom petrografisk mikroskopering
 • förstå och beskriva magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive olika mineralgruppers kristallkemiska strukturer samt mineralens fysikaliska egenskaper. Mineralogisk analysmetodik med övningar omfattande röntgendiffraktion, mikrosondanalys, optisk mineralogi samt svepelektronmikroskopi. Bestämning av petrologiska fasjämvikter i smältor och fast fas med hjälp av räkneövningar i termodynamik. Övningar i petrografisk mikroskopering. Magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt fältarbete. Alla gruppövningar och fältmoment är obligatoriska

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas med betyget 3, 4 eller 5 fordras att det skriftliga provet, och alla laborationer, fältövningar och seminarier är godkända. Examinationen är uppdelad på Mineralogi 6 hp och Petrologi 9 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.