Kursplan för Fysiologi, kost och hälsa

Physiology and Health

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG420
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2008
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna


 • beskriva människans anatomi och fysiologi med särskild tonvikt på ,fysiologiska krav och anpassningar till olika aktiviteter och extrema miljöer, näringslära ,idrottsnutrition, träningsfysiologi, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel ,narkotika , immunförsvaret och stress

 • söka information i databaser samt att kritiskt granska informationsutflödet inom något för kursen relevant område.

Innehåll

Kursen tar upp bestämningar av kroppssammansättning, beräkningar av kost- och aktivitetsregistreringar samt mätning av fysisk prestationsförmåga. Laborationerna genomförs efter att deltagarna under tre dagar insamlat data över kostintag och fysisk aktivitet. Dessutom tar kursen upp muskelns uppbyggnad och fysiologi, näringslära och träningsfysiologi, kostens sammansättning, matspjälkningen och ämnesomsättningen, olika dieter, kosttillskott, kost och träning för olika aktiviteter, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel samt hur vårt sätt att leva påverkar immunförsvaret.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök. Deltagande i schemalagda aktiviteter är obligatorisk.

Examination

För att kursen skall bedömas med betyget godkänt krävs deltagande i obligatoriska moment motsvarande 3 hp, samt för laborationsdelen, motsvarande 2 hp, fordras godkänd labbrapport.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.