Kursplan för Numerisk modellering av atmosfären

Numerical Modelling of the Atmosphere

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME406
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-11-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2008
 • Behörighet:

  120 hp inkl. 35 hp matematik och 35 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande

- förstå hur atmosfärens rörelsesystem kan simuleras med hjälp av datormodeller

- kunskap om olika typer av modeller som används för att simulera vädret/atmosfären på olika skalor

- ha kunskap om och förstå inverkan av approximationer av atmosfärens fysik som görs i de olika modellerna

- kunna approximera rörelseekvationerna med olika numeriska metoder

- ha kunskap om olika numeriska metoder som används i numeriska modeller

- ha kunskap om metoder att värdera resultatet från en numerisk vädermodell

Innehåll

Numeriska approximationer av olika termer i rörelseekvationen. Finita differenser, finita element metoden, spektrala metoder. Olika numeriska modeller (högre ordningens modeller, LES, DNS m.fl.) och vad som karaktäriserar dem. Olika gridstrukturer. Parametrisering av olika processer.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer och/eller hemuppgifter

Examination

Skriftlig examination

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

R. W. Riddaway: Numerical Methods. ECMWF 2002
Plus kompletterande litteratur