Kursplan för Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria

Art History B: Swedish and Scandinavian History of Art

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV020
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-02-13
 • Reviderad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Konstvetenskap A 20 p
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Konstvetenskapliga institutionen. Kursplanen är fastställd av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
ha baskunskaper om bildkonst, bildbruk, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från medeltid till nutid,
ha kännedom om ämnets historiografi, teoribildning och metodologi,
kunna muntligt och skriftligt presentera ett verk/objekt och en problemformulering,
kunna skriva en elementär konstvetenskaplig uppsats.
Delkurs 1. Konsthistorisk översikt ca 1000-1700, 10 hp
Delkurs 2. Konsthistorisk översikt ca 1700-1900-talets slut, 10 hp
Delkurs 3. Uppsats, 10 hp

Innehåll

Kursen behandlar olika former av bildkonst, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från tiden omkring 1000 till nutid. Kursen berör också ämnets historiografi, nyare konstvetenskaplig teoribildning och metodologi. Genom övningar i bildanalys förmedlas träning i att verbalt beskriva, karakterisera, kontextualisera, tolka och tidsbestämma såväl enskilda konstverk som byggnader och miljöer från ovan nämnda tidsperiod. Kursen innehåller också ett uppsatsmoment där studenten under handledning gör sina första erfarenheter som skrivande konsthistoriker. Kursens ämnesmässiga och teoretiska innehåll tillsammans med uppsatsmomentet ger grundläggande förutsättningar för den som önskar gå KONSTVETENSKAP C1 - KONSTVETENSKAPLIG TEORI OCH METOD.

Undervisning

Undervisningen sker medelst föreläsningar, bildanalyser, textseminarier, exkursioner, studiebesök och uppsatshandledning. Studenten har rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination på kursens moment 1 och 2 sker genom skriftliga tentamina bestående av kunskapsfrågor jämte bildanalysrelaterade uppgifter. Dessutom redovisas viss kurslitteratur muntligt vid obligatoriska seminarier eller i form av skriftliga referat. Moment 3 utgörs av författandet av en vetenskaplig seminarieuppsats. Uppsatsen presenteras av författaren och diskuteras med medstuderande vid ett proseminarium. Då möjlighet ges kan studenten även arbeta med konstnärliga tekniker och skriva rapport i uppsatsform över erfarenheter och iakttagelser. Resultaten av kursens tre enskilda moment och kursen i dess helhet bedöms med betygen Väl godkänd (ECTS A, B), Godkänd (ECTS C, D, E) och Underkänd (ECTS F, FX).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment 1. Konsthistorisk översikt ca 1000-1700, 10 hp

Fördjupningslitteratur

 • Gillgren, Peter; Johansson, Britt-Inger; Pettersson, Hans 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige

  Stockholm: Raster, 2000

  i urval.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahlstedt-Yrlid, Inger Monumentalmåleriet : medeltidens massmedium

  Ingår i:

  Christensson, Jakob Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden

  Lund: Signum, 2004

  s. 465-502, 38 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Anker, Peter Stavkirkene : deres egenart og historie

  Oslo: Cappelen, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ellenius, Allan Baroque dreams : art and vision in Sweden in the era of greatness.

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ellehag, Claes Arkitekturen 1650-1690

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 33-103, 71 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fulton, Torbjörn Skulpturen

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 5] Renässansens konst

  Lund: Signum, 1996

  s. 291-367, 78 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jacobsson, Carina Beställare och finansiärer : träskulptur från 1300-talet i gamla ärkestiftet.

  Visby: Ödin, 2002

  s. 11-110, 100 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Lars-Olof Porträttens retorik

  Ingår i:

  Cavalli-Björkman, Görel; Karlsson, Eva-Lena Ansikte mot ansikte : porträtt från fem sekel.

  Stockholm: Nationalmuseum, 2001

  s. 33-45, 13 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Liepe, Lena Den medeltida kroppen : kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid

  Lund: Nordic Academic Press, Academic Press, c 2003

  s. 9-87, 78 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsén, Anna Focal point of the sacred space : the boundary between chancel and nave in Swedish rural churches : from Romanesque to Neo-Gothic

  Rev. and updated ed.: Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2003

  s. 17-90. Läs någon av versionerna.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsén, Anna Kyrkorummets brännpunkt : gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan : från romanik till nygotik

  Stockholm: Kungl. Vitterhets-, 1991

  s. 17-94, 77 s. Läs någon av versionerna.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olin, Martin Porträtt

  Ingår i:

  Christensson, Jakob Signums svenska kulturhistoria. Renässansen

  Lund: Signum, 2005

  s. 427-460, 33 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svanberg, Jan Stenskulpturen

  Ingår i:

  Karlsson, Lennart Signums svenska konsthistoria. : [Bd 3] Den romanska konsten

  Lund: Signum, 1995

  s. 116-227, 112 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tångeberg, Peter Träskulpturens tekniker

  Ingår i:

  Augustsson, Jan-Erik Signums svenska konsthistoria. : [Bd 4] Den gotiska konsten

  Lund: Signum, 1996

  s. 286-307, 22 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tångeberg, Peter Träskulpturens tekniker

  Ingår i:

  Karlsson, Lennart Signums svenska konsthistoria. : [Bd 3] Den romanska konsten

  Lund: Signum, 1995

  s. 281-289, 9 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Åman, Anders Kyrkobyggandet i det långa perspektivet

  Ingår i:

  Bebyggelsehistorisk tidskrift

  (1991) s. 9-18, 10 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ångström Grandien, Inga Lena Det profana måleriet

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 351-427, 76 s

  Se bibliotekets söktjänst

Grundbok

Moment 2. Konsthistorisk översikt ca 1700-1900-talets slut, 10 hp

Fördjupningslitteratur

 • Caldenby, Claes Att bygga ett land : 1900-talets svenska arkitektur

  Stockholm: Byggforskningsrådet, 1998

  s. 11-224 (212 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bengtsson, Eva-Lena; Werkmäster, Barbro Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige

  Lund: Signum, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Björk, Tomas Historiemåleriet

  Ingår i:

  Bengtsson, Eva-Lena Signums svenska konsthistoria. : [Bd 10] Konsten 1845-1890

  Lund: Signum, 2000

  s. 301-331, 31 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cederlund, Johnan Arkitekturen 1690-1730

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 105-157, 53 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Torhell, Sven-Erik; Berman, Patricia G. Den maskulina mystiken : konst, kön och modernitet

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  s.7-32, 53-136, 110 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Edwards, Folke Från modernism till postmodernism : svensk konst 1900-2000

  Lund: Signum, 2000

  urval efter intresse ca 100 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Förfärligt härligt Kåberg, Helena; Rosenblad, Kajsa; Linder, Karin; Ekström, Anders; Zetterlund, Christina; Sparke, Penny Lindell, Ingrid

  Stockholm: Nationalmuseum, 2007

  s. 167-177, 217-229, (23 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grandien, Bo Arkitekturen

  Ingår i:

  Bengtsson, Eva-Lena Signums svenska konsthistoria. : [Bd 10] Konsten 1845-1890

  Lund: Signum, 2000

  s. 27-243, 217 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grate, Pontus Bildkonsten

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 8] Den gustavianska konsten

  Lund: Signum, 1998

  s. 195-295, 101 s

  Välj en av Grates artiklar!

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grate, Pontus Bildkonsten

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 7] Frihetstidens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 169-263, 95 s

  Välj en av Grates artiklar!

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gunnarsson, Torsten; Hedström, Per Impressionismen och Norden : det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i Norden 1870-1920 : Nationalmuseum, Stockholm

  Stockholm: Atlantis, [2002]

  s.158-227, 262-295.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bonsdorff, Bengt von Konsten i Finland : från medeltid till nutid

  [2. uppl.]: Esbo: Schildt, 1998

  s. 132-168, 216-227.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laine, Merit Brown, Carolina Gustaf Lundberg 1695-1786 : en porträttmålare och hans tid

  Stockholm: Nationalmuseum, 2006

  ca 250 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nørregård-Nielsen, Hans Edvard Dansk kunst. 1

  4. udg.: København: Gyldendal, 1983

  s. 141-258.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pollock, Griselda Om kanoner och kulturkrig

  Ingår i:

  Paletten

  (2000) s. 3-6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rausing, Birgit Måleriet

  Ingår i:

  Ahlstrand, Jan Torsten Signums svenska konsthistoria. : [Bd 11] Konsten 1890-1915

  Lund: Signum, 2001

  s. 203-335, 133 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Robach, Cilla Den goda smaken

  Ingår i:

  Danielson, Sofia Signums svenska konsthistoria. : [Bd 12] Konsten 1915-1950

  Lund: Signum, 2002

  s. 315-327

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thörn, Kerstin Innovatörer och imitatörer : kvinnor, arkitektur och vardagslivets villkor

  Ingår i:

  MAMA : magasin för modern arkitektur

  (2000) s. 10-17, 8 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • von Bonsdorff, Jan En gentleman fra Montreal. : Christopher Landreths Ryan: et 3D-animert "psykogram" kosmorama.

  Ingår i:

  Kosmorama :b tidsskrift for filmkunst og filmkultur

  (2007) s. 77-85

  Se bibliotekets söktjänst

 • Öhrner, Annika After Postmodernism : on possible and impossible strategies in Swedish contemporary art

  Ingår i:

  Malm, Magdalena; Nilsson, John Peter Modernautställningen 2006 18 feb - 7 maj : när är jag?

  [Stockholm: Moderna Museet, cop. 2006]

  Se bibliotekets söktjänst

Grundbok

Moment 3. Uppsats, 10 hp

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck.

  2004: Lund: Studentlitteratur,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hatt, Michael Klonk, Charlotte Art history : a Critical Introduction to its Methods

  Manchester: Manchester University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Vid sidan av den litteratur som anges läses två doktorsavhandlingar som framlagts vid institutionen under senare tid.