Kursplan för Antikens kultur och samhällsliv A

Classical Archaeology and Ancient History A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK250
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-02-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna

- ha grundläggande kunskaper om den antika grekiska och romerska världens kultur och samhällsliv, förutsättningar och bakgrund.
- ha kännedom om arkeologisk, historisk och konstvetenskaplig metodik i samband med studiet av antikt källmaterial.
- kunna utföra allmänna samt inom kunskapsområdet grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger och ha kännedom om enkel referenshantering.

Innehåll

Moment 1 Från Troja till Mykene (7,5 hp)

Momentet ger grundläggande kunskaper om grekisk och italisk förhistoria med tonvikt på egeisk bronsålder. Bland annat de minoiska och mykenska kulturerna studeras med avseende på samhällsstruktur, kultutövning, konst och arkeologi. Även deras kontakter med den omgivande världen och inflytande på den följande utvecklingen behandlas. Vidare belyser momentet grundläggande arkeologisk metodik. Här ingår också utbildning i informationskompetens och referenshantering i samarbete med bibliotekets personal.

Moment 2 Det klassiska Grekland (7,5 hp)

Momentet behandlar den grekiska kulturvärlden under arkaisk och klassisk tid och tar upp dess historia, religion, konst, litteratur och arkeologi. De grekiska stadsstaternas uppkomst och utveckling studeras, liksom till dem angränsande eller anknutna kulturområden (t.ex. det etruskiska). Momentet innehåller också ett avsnitt om grundläggande konstvetenskaplig metodik.

Moment 3 Från Alexander till Augustus (7,5 hp)

Momentet behandlar andlig och materiell kultur kring Medelhavet under hellenistisk tid, inklusive den romerska republiken. Den grekisk-romerska kultursfären studeras med avseende på dess historia, religion, filosofi, vetenskap, konst, litteratur och arkeologi. Momentet belyser även epigrafiskt och numismatiskt källmaterial.

Moment 4 Det romerska imperiet (7,5 hp)

Momentet behandlar den romerska kulturvärlden från tidig kejsartid till senantiken med avseende på historia, religion, konst, litteratur, topografi och arkeologi. Såväl stadsromersk som provinsialromersk kultur tas upp, liksom dagligt liv i Pompeji. Momentet innehåller också ett avsnitt om grundläggande historievetenskaplig metodik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. I studiet av arkeologiskt och konstvetenskapligt källmaterial ingår övningar och demonstrationer i universitetets antiksamlingar och gipsavgjutningssamling. I kursen ingår även en exkursion till museer i Stockholm.

Examination

Varje moment avslutas med skriftlig eller muntlig tentamen. Kursen betygsätts med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Allmänna uppslagsverk som bör konsulteras under hela kursläsningen

 • Nilsson, Martin Persson Olympen

  [Ny utg.]: Stockholm: Prisma, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

 • Oswalt, Sabine G. Concise encyclopedia of Greek and Roman mythology..

  Glasgow: Collins, 1969

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hornblower, Simon; Spawforth, Antony The Oxford classical dictionary..

  3. ed. / edited by Simon Hornblower and Antony Spawforth: Oxford: Oxford Univ. Press, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

Moment 1. Från Troja till Mykene (7,5 hp)

 • Haynes, Sybille Etruscan civilization : a cultural history.

  London: British Museum Press, 2000

  Kapitel 1, sid 1-45.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Homeros, (urvalet i Litteraturens Klassiker 1) samt ytterligare textprov

  Valfri upplaga.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Morris, Ian; Powell, Barry B. The Greeks : history, culture, and society

  2nd: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010

  Kapitel 1-6, sid 1-116.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pedley, John Griffiths Greek art and archaeology

  2nd ed.: London: Laurence King, 1998

  Kapitel 1-4, sid 27-125.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Preziosi, Donald; Hitchcock, Louise A. Aegean art and architecture.

  Oxford: Oxford University Press, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Renfrew, Colin; Bahn, Paul Archaeology : theories, methods and practice

  5th ed.: London: Thames and Hudson, 2008

  I urval efter lärares anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

Tillägg av kompendium:
Lindblom, M.; Nordquist, G. Tid-skriften 1. Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, 2001.

Bakgrundslitteratur

 • Montgomery, Hugo Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e. Kr.

  2. uppl.: Solna: Almqvist & Wiksell läromedel, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prohászka, Marianne Italisk förhistoria : från äldre stenålder till tidig järnålder

  Göteborg: Antikens kultur och samhällsliv, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

Moment 2. Det klassiska Grekland (7,5 hp)

 • Ambjörnsson, Ronny Europas idéhistoria. Antiken, Människors undran

  Stockholm: Natur och kultur, 1997

  Sid 47-115, 162-227.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hartt, Frederick Art : a history of painting, sculpture, architecture.

  4th ed.: Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall ; New York, 1992

  Introduction, sid 13-30.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haynes, Sybille Etruscan civilization : a cultural history.

  London: British Museum Press, 2000

  I urval efter lärares anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Breitholtz, Lennart Litteraturens klassiker. Grekisk litteratur. Dikter och prosa.

  [Ny utg.]: Stockholm: Pan, ark)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Morris, Ian; Powell, Barry B. The Greeks : history, culture, and society

  2nd: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010

  Kapitel 8-18, sid 148-400.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pedley, John Griffiths Greek art and archaeology

  2nd ed.: London: Laurence King, 1998

  Kapitel 5-8, sid 127-285.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pomeroy, Sarah B Goddesses, whores, wives, and slaves : women in classical antiquity.

  New York: Schocken Books, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Price, Simon R. F. Religions of the ancient Greeks.

  Cambridge: Cambridge University Press, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

Bakgrundslitteratur

 • Connolly, Peter; Dodge, Hazel Den antika staden : livet i det klassiska Athen och Rom.

  Köln: Könemann, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Montgomery, Hugo Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e. Kr.

  2. uppl.: Solna: Almqvist & Wiksell läromedel, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

Moment 3. Från Alexander till Augustus (7,5 hp)

 • Ambjörnsson, Ronny Europas idéhistoria. Antiken, Människors undran

  Stockholm: Natur och kultur, 1997

  Sid 116-161, 228-264.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Glay, Marcel; Voisin, Jean-Louis; Le Bohec, Yann A history of Rome

  3 ed.: Malden, MA: Blackwell Publishers, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Breitholtz, Lennart Litteraturens klassiker. Grekisk litteratur. Dikter och prosa.

  [Ny utg.]: Stockholm: Pan, ark)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Morris, Ian; Powell, Barry B. The Greeks : history, culture, and society

  2nd: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010

  Kapitel 19-22, sid 401-530.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Näsström, Britt-Mari Romersk religion.

  Lund: Studentlitteratur, 2005 (Lund, tur)

  Sid 11-156.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pedley, John Griffiths Greek art and archaeology

  2nd ed.: London: Laurence King, 1998

  Kapitel 9-10, sid 287-386.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pomeroy, Sarah B Goddesses, whores, wives, and slaves : women in classical antiquity.

  New York: Schocken Books, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ramage, Nancy H.; Ramage, Andrew Roman art : Romulus to Constantine

  2. ed.: London: Laurence King, 1995

  Sid 10-79.

  Se bibliotekets söktjänst

Bakgrundslitteratur

 • Claridge, Amanda; Toms, Judith; Cubberley, Tony Rome : an Oxford archaeological guide.

  Oxford: Oxford University Press, cop. 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connolly, Peter; Dodge, Hazel Den antika staden : livet i det klassiska Athen och Rom.

  Köln: Könemann, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Montgomery, Hugo Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e. Kr.

  2. uppl.: Solna: Almqvist & Wiksell läromedel, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skydsgaard, Jens Erik Pompeji : en romersk landsortsstad

  Göteborg: Zinderman, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Murray, Oswyn; Griffin, Jasper; Boardman, John The Oxford history of the classical world : [2]: The Roman world

  Oxford: Oxford Univ. Press, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Étienne, Robert Pompeji : den antika staden

  Stockholm: Bergh, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

Litteraturen för det avslutande kursmomentet som behandlar "Det romerska imperiet" (7,5 hp) kommer att bli infört under sommaren 2008.

Versioner av litteraturlistan