Kursplan för Mekanik

Mechanics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2008
 • Behörighet: Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys. Eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:


 • redogöra för fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partiklar, partikelsystem och stela kroppar samt deras tekniska tillämpningar

 • redogöra för teorin i den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Newtons lagar

 • tillämpa denna teori genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse

 • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar

 • genomföra fysikaliska experiment samt förklara och försvara resultaten

Innehåll

Partiklars kinematik.
Partiklars dynamik: kraft, rörelsemängd, Newtons lagar, arbete och energi. Impuls.
Partikelsystem, masscentrum. Kraftmoment, rörelsemängdsmoment.
Stel kropps rörelse: Tröghetsmoment, Eulers lagar för translation och för rotation kring fix punkt.
Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar
Experimentellt arbete, laborationer, skriftliga redogörelser

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Under kursen ges en dugga och/eller inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen. För godkänd kurs fordras även godkänd laborationskurs ( 1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2008

Young, Freedman, University Physics, 12th ed., Pearson