Kursplan för Toxikologi D

Toxicology D

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG381
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Kandidatexamen inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt. 2) 60 p/90 hp biologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande toxikologiska principer samt beskriva hur olika kemikalier tas upp, omsätts och elimineras från kroppen
 • redogöra för olika organs betydelse vid detoxifiering/toxifiering av kemikalier, samt redogöra för mekanismer vid kemikalieinducerad neurotoxicitet och endokrin toxicitet
 • beskriva olika beteendetester och deras betydelse för att upptäcka olika neurologiska och endokrinologiska störningar
 • beskriva när olika kemikalier är som mest toxiska, vilka mekanismer som ligger bakom störningarna. Kunna diskutera när och hur olika kemikalier kan samverka under utvecklingen för att inducera skador
 • beskriva olika genetiska testmetoder, samt skador efter olika typer av joniserande strålning
 • tillämpa olika toxikologiska frågeställningar inom de olika yrkesdisciplinerna och ha kännedom om olika riskbedömningskriterier. För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår delkursen Aktuella trender i biologin. Efter denna delkurs ska studenten
 • visa insikt om biologins forskningsfront, historia och roll i samhället samt biologers yrkesliv
 • visa insikt i genusperspektiv, forskningsetik och vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Allmänna toxikologiska principer och disposition av toxiska ämnen: Momentet innefattar grundläggande beskrivning hur ämnen: absorberas, distribueras och elimineras från kroppen. Momentet innehåller kännedom om toxikokinetiska modeller och biotransformations processer.

Toxicitet i specifika målorgan - effekter och mekanismer: Momentet innefattar grundläggande toxikologisk kunskap om kemikaliers inverkan på centrala organ som är av betydelse för ämnes upptag/eliminering och detoxifiering/toxifiering. Grundläggande kunskap om hur kroppens kommunikationssystem, nervsystemet och det endokrina systemet påverkas av kemikalier.

Beteendetoxikologi: Momentet innefattar grundläggande beteendetoxikologisk kunskap, hur man med olika beteendetekniker kan upptäcka kemikalier som ger funktionella störningar

Utvecklingstoxikologi: Momentet innefattar grundläggande kunskap om olika utvecklingsfaser; embryonal- och fosterutveckling, utveckling under nyföddhetsperioden. Kritiska utvecklingsfaser då teratogena skador och funktionella störningar induceras.

Genetisk toxikologi och joniserande strålning: Momentet innefattar grundläggande kunskap om genetiskt inducerade skador och generella genetiska testmetoder, samt mekanismer vid kemisk inducerade skador och skador efter joniserande strålning.

Toxikologi i samhället: Miljötoxikologi, livsmedelstoxikologi, klinisk toxikologi, epidemiologi, riskbedömning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och laborationer. Deltagande i laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurs Teori 8 hp: Skriftlig tentamen.

Delkurs Laborationer 4 hp: Skriftliga laborationsrapporter.

Delkurs Litteraturuppgift 1 hp: Skriftlig och muntlig presentation av litteraturuppgift.

För att kursen skall bedömas med betyget godkänd fordras att laborationer och seminarier godkänts. För delkursen Aktuella trender i biologin, 2 hp, fordras närvaro och aktivt deltagande i seminarier.

Övriga föreskrifter

Kan ej samtidigt tillgodoräknas i examen med 1BG209 Toxikologi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Casarett and Doull's essentials of toxicology Casarett, Louis J.; Klaassen, Curtis D.; Watkins, John B.; Doull, John

  New York: McGraw-Hill, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst