Kursplan för Baskurs i matematik

Basic Course in Mathematics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-05-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2008
 • Behörighet:

  Ma D

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

- kunna redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för tal och polynom;

- behärska potens- och logaritmlagarna, och kunna räkna med polynom och komplexa tal;

- kunna lösa enkla kombinatoriska problem;

- kunna genomföra enkla induktionsbevis;

- känna till exponential- och logaritmfunktionerna och kunna lösa enkla ekvationer för dem;

- känna till de trigonometriska funktionernas definitioner och några viktiga trigonometriska formler, samt kunna lösa enkla trigonometriska ekvationer;

- behärska koordinatbegreppet och kunna använda sig av linjens och cirkelns ekvationer;

- kunna formulera viktigare resultat och satser inom kursens område.

Innehåll

Aritmetik för rationella och reella tal, olikheter, absolutbelopp. Permutationer och kombinationer. Induktion. Polynom: faktorisering och polynomdivision, kvadratkomplettering, enkla algebraiska ekvationer. Binomialsatsen. Komplexa tal: grundform och polär form, komplexa talplanet, andragradsekvationen och binomiska ekvationer. Funktionsbegreppet.

Elementära funktioner: exponentialfunktionen, logaritmen (i olika baser) med logaritmlagar och trigonometriska funktioner. Trigonometriska formler. Enkla exponentiella, logaritmiska och

trigonometriska ekvationer.

Koordinatsystem i planet. Avståndsformeln. Linjens och cirkelns ekvation. Ekvationer för linjen och cirkeln i planet. Ellipsens, hyperbelns och parabelns ekvation på normalform.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Algebra och vektorgeometri.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Adams, Robert A.; Essex, Christopher. Calculus : a complete course

  7th ed.: Toronto: Pearson Addison Wesley, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan