Kursplan för Kvantmekanik och kemisk bindning I

Quantum Mechanics and Chemical Bonding I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB501
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-05-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2008
 • Behörighet: Linjär algebra, En- och flervariabel analys, Mekanik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
- tillämpa kvantmekanikens grundläggande principer och begrepp på modellproblem av kemisk relevans;
- lösa Schrödingerekvationen för enkla modellsystem av betydelse inom molekylfysik och kemi;
- ge exempel på kvantmekaniska tillämpningar inom teknik och samhälle.

Innehåll

Motivation och bakgrund till kvantmekaniken och dess relevans inom kemin. Våg-partikel dualism..Schrödingerekvationen, vågfunktioner och sannolikhetstolkningen. Kvantmekanikens formalism. Heisenbergs osäkerhetsrelation. Tunnling i kemiska system. Frielektronmodellen och partikel i låda. Molekylvibrationer och den harmoniska oscillatorn. Rotationsspektra och rörelsemängdsmoment. Inledande om vibrations och rotationsspektroskopi. Väteatomen. Atomorbitaler och atomära övergångar. Spinn och det periodiska systemet. Störningsteori och variationsmetoden. Kvantmekanikens tillämpning i näringsliv och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, experimentella och datorbaserade laborationer.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.