Kursplan för Polymerkemi

Polymer Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-05-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet: Kemiska ämnens struktur och funktion, 10 hp eller motsv.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna


 • Beskriva polymerers generella uppbyggnad.

 • Redogöra för molekylviktsbegreppet.

 • Klassificera syntetiska och biologiska polymerer i respektive undergrupper.

 • Förklara polymerers egenskaper i lösning.

 • Förklara polymerers egenskaper i det fasta tillståndet.

 • Jämföra polymerers mekaniska egenskaper med utgångspunkt från deras strukturer.

 • Identifiera och förklara skillnaderna mellan additions- och stegvis polymerisation.

 • Redogöra för reaktionsmekanismer vid radikal-, jonisk-, samt kondensationspolymerisation.

 • Använda metoder för karaktärisering av polymera material.

 • Ge exempel på polymerers industriella tillämpningar.


Efter genomfört laborationsprojekt ska studenten kunna,

 • Utifrån ett givet recept utföra en polymersyntes.

 • Förklara vilka förberedelser som krävs för genomföra en polymersyntes.

 • Välja analysmetod för att karaktärisera dels polymerisationsreaktionen och dels karaktärisera produkten.

 • Bedöma risker vid kemisk syntes av polymera material.

 • I skrift sammanställa och redovisa det utförda laborativa arbetet.

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till polymerer. Fokus ligger på klassificering och systematik av syntetiska polymerer och biopolymerer. Polymerkemi: polymerisation, kinetik, strukturer och nedbrytning. Polymerer i lösning: termodynamik, fasjämvikter, diffusion, viskositet, polyelektrolyter och geler. Fasta polymerer: kristallina och amorfa polymerer, termodynamik, fasomvandlingar och mekaniska egenskaper. Metoder för att karaktärisera och analysera fasta polymerer och polymerer i lösning
Laborationer:
Laborationerna består av momenten polymersyntes och karakterisering.

Undervisning

Föreläsningar laborationer och projektuppgift.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (2 hp). Vidare krävs att studenten planerar, genomför samt redovisar en tilldelad projektlaboration. Laborationsmomenten motsvarar 1 hp och skall vara godkända vid fullgjord kurs. Slutligen skall projektuppgiften som motsvarar 2 hp vara godkänd. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.