Kursplan för Cellbiologi

Cell Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-04-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  Organismernas evolution och mångfald, 10 p/15 hp, Genetik och genteknik, 10 p/15 hp samt kemi 20 p/30 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

 • beskriva bakterieceller och eukaryota celler; likheter och skillnader mellan dessa
 • beskriva struktur och funktion hos biomolekyler, organeller och andra strukturer i cellen samt hela cellen
 • förstå grunderna för hur olika cellulära processer som energiomsättning och metabolism, kommunikation med andra celler och den extracellulära miljön, inre transportvägar, tillväxt och programmerad död regleras och integreras på både cellulär och molekylär nivå
 • känna till och kunna använda vanliga laborativa metoder för att studera celler, och deras egenskaper samt karaktärisera cellers organellers och biomolekylers struktur och funktion
 • självständigt använda databaser för att erhålla och kritiskt utvärdera information om olika cellulära processer och celltyper
 • ställa samman cellbiologiska data till ett muntligt föredrag med datorunderstödda illustrationer anpassade till en stor föreläsningssal

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delkurser; Cellbiologi I och Cellbiologi II. Bakterieceller och eukaryota celler behandlas i bägge delkurserna. Under den första delen behandlas cellers morfologi och energimetabolism. Här studeras även hur cellerna upprätthåller vatten- och jonbalans. Kursens andra del behandlar cellernas signalsystem, cytoskelett och intracellulära transportvägar. Vidare behandlas regleringen av cellcykel, differentiering och programmerad celldöd. Flera laborationer genomförs vilka redovisas i form av skriftliga rapporter eller vid seminarier. I anslutning till dessa genomförs också problemlösningsövningar med tillämpningar från laborationerna. Studenterna ska även insamla och inför övriga kursdeltagare redovisa uppgifter kring specialiserade cellers struktur och egenskaper.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten.

Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

De bägge delkurserna, Cellbiologi I 6 hp samt Cellbiologi II 6 hp avslutas med en skriftlig examination. För godkänt slutbetyg krävs att bägge delprov bedömts godkända samt att laborationer och redovisningsuppgifter (3 hp) bedömts godkända

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. Biology

  8. ed.: San Francisco, CA: Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cooper, Geoffrey M.; Hausman, Robert E. The cell : a molecular approach

  5th ed.: Washington, DC: ASM Press, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk