Kursplan för Molekylär cellbiologi

Molecular Cell Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG320
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-04-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2008
 • Behörighet: 120 hp inklusive Alt. 1) 40 p/60 hp biologi och 20 p/30 hp kemi alt. 2) kemi 40 p/60 hp inkl. Biokemi 10 p/15 hp och biologi 20 p/30 hp inklusive molekylärgenetik 10 p/15 hp samt cellbiologi 10 p/15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en god förståelse på molekylär nivå av processer i celler och organismer.

Efter kursen skall studenten kunna


 • förklara principerna och de strukturella och mekanistiska detaljerna för viktiga processer i celler och organismer (celltillväxt, genuttryck, cellsignalering, cellstruktur, celldifferentiering och celladhesion) och kunna diskutera komplexiteten av de olika system som samverkar.

 • känna till vissa nyckelexperiment inom ämnesområdet, analysera försöksdata, dra slutsatser från dessa och konstruera vetenskapliga hypoteser

 • använda denna kunskap och förståelse för att analysera valda ämnen inom aktuell forskning i ämnesområdet och redovisa analyser i muntlig föredragning och i posterform

 • kunna använda vissa viktiga laboratorietekniker inom ämnesområdet (mammaliecellkultur, ljusmikroskopi, immunoprecipitering, gelelektrofores)

 • analysera strukturella detaljer i proteiner och proteinkomplex med molekylära grafikprogram

Innehåll

Kursen består av en teoretisk del med föreläsningar och seminarier samt en praktisk del med laborationer och datorövningar. Dessutom ingår ett litteraturprojekt där studenterna presenterar aktuella resultat inom ett forskningsområde.

I kursen ingår följande moment

Cellsignalering: Principerna för kemisk kommunikation mellan celler; signalmolekyler och receptorer, komponenter i intracellulära signalvägar och deras funktion

Cytoskelettet: Arkitekturen och dynamiken hos de tre cytoskelettsystemen och deras motorproteiner

Adhesion: Makromolekyler i den extracellulära matrixen och de cellulära adhesionsproteiner samt deras interaktioner; olika typer av adhesionskomplex; nervsynapsen som exempel på en specialiserad cellfog

Cellcykeln: Reglering och mekanismer för cellreplikering i prokaryoter och eukaryoter; de molekylära mekanismernas betydelse för uppkomst av cancertillväxt

Transkription: De generella och specifika transkriptionsfaktorernas roller vid initieringen av transkriptionen, protein-DNA-interaktion, mRNA-processning

Translation och proteinsekretion: Mekanismer för reglering av initiering av translationen, mekanismer för peptidsyntesen och kontrollen av noggrannheten i syntesen, proteinprocessningen och kvalitetskontroll i endoplasmatiska retiklet, vesikelburen proteintransport

Datorövningar: De mekanistiska detaljerna av olika processer studeras i ett antal datorövningar, där de ingående makromolekylerna och deras interaktioner analyseras

Laborationer: Odling av mammalieceller, fluorescensmikroskopi, immunoprecipitering av protein, SDS-PAGE geler och silverfärgning.

Litteraturprojekt: Studenterna arbetar gruppvis med ett valt aktuellt forskningsområde inom ämnet. Resultatet presenteras som en poster och en kort muntlig presentation.

Delkurser: Cellsignalering, transkription och translation 5 hp; Cellcykeln, cytoskelettet och celladhesion 5 hp. Laborationer, seminarier och litteraturprojekt 5 hp.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar och laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk. Kursen ges eventuellt på engelska.

Examination

De teoretiska delkurserna examineras genom två skriftliga deltentamina under kursen motsvarande 4,5 hp vardera.
Laborationer, datorövningar, litteraturövningar och gruppseminarier är obligatoriska moment i kursen motsvarande 6 hp. Laborationerna redovisas i form av redogörelser över experimenten och de erhållna resultaten. Litteraturprojektet redovisas i form av en poster och en muntlig presentation.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.