Kursplan för Kemisk bindning med beräkningskemi

Chemical Bonding and Computational Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB550
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-04-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  120 hp med 40 p/60 hp kemi eller motsv. Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp eller motsv. rekommenderas.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter kursen skall den studerande kunna:

 • förutsäga struktur, bindning och reaktivitet hos molekyler med hjälp av kvalitativ molekylorbital- och valensbindningsteori
 • tillämpa viktiga fysikaliska/matematiska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi för att beskriva experimentellt mätbara kemiska egenskaper
 • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till dagens kvantkemiska och statistisk-mekaniska beräkningsmetoder och förklara grundbegreppen inom statistisk termodynamik och kvantkemi
 • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av kemin
 • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för kemiska problemställningar och kritiskt analysera de beräknade molekyl- och ensemble-egenskaperna.

Innehåll

Kemisk bindning. Intra- och intermolekylär växelverkan. Elektronstruktur och elektrontäthet. Kvalitativ molekylorbital(MO)-teori och valensbindings(VB)-teori. Kvantmekaniska beräkningsmetoder (Hartree-Fock, DFT och översiktligt om elektronkorrelation). Grundläggande statistisk termodynamik, datorsimuleringar med hjälp av analytiska kraftfält (Monte Carlo, molekyldynamik). Molekyl- och ensemble-egenskaper från beräkningskemiska data. Tillämpningar av kemisk bindning och beräkningskemi för studier av molekylära, makromolekylära, material- och bulkegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.