Kursplan för Tillämpad kurdiska - studier i kurdisktalande land

Applied Kurdish: Studies in a Kurdish Speaking Country

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD350
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-04-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  Kurdiska A och minst 22,5 hp från Kurdiska B

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd minst kunna:

* läsa och översätta kurdiska skönlitterära texter

* översätta och redogöra för innehållet i kurdiska nyhetsartiklar från dagstidningar

* referera TV-sända nyhetssändningar på kurdiska

* föra en konversation på kurdiska med kurdiska modersmålstalare om aktuella händelser och samhällsförhållanden

* skriva brev och redogörelser på kurdiska

* redogöra för huvuddragen i Kurdistans geografi och administrativa indelning, samt kulturer och levnadssätt i landet.

Innehåll

Textläsning (sakprosa och skönlitteratur). Praktisk språkfärdighet. Arbete med förståelse av audiovisuella media (TV, radio). Brevskrivning. Faktastudier om samhällsförhållanden i olika delar av Kurdistan i samband med vistelse i något av de länder där språket talas.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i irakiska Kurdistan. Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.