Kursplan för Livsfilosofi och det moderna samhället

Life's Philosophy and Modernity

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-03-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet:

  Universitetsstudier omfattande 60 p/90 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera den livsfilosofiska dimensionen av miljö- och utvecklingsproblematiken och därigenom uppvisa färdighet i att föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen
 • uppvisa kunskap om olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner, samt kunna kritiskt förhålla sig till dessa
 • redogöra för kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet
 • reflektera kring sin egen livsfilosofiska inställning och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld
 • Innehåll

  Livsfilosofins betydelse för miljö- och utvecklingsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra med relevanta livsfilosofiska erfarenheter. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

  Examination

  Studenterna examineras genom skrivuppgifter, projektarbeten och aktivt deltagande vid seminarier.

  Litteratur

  Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.