Kursplan för Beskattningsrätt

Taxation Law

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR123
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-09-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 37, 2008
 • Behörighet: Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola, samt företagsekonomi 30 hp eller motsvarande redovisningskunskaper
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Beskattningsrätt är på B-nivå och ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.
Kursen är anpassad till Revisorsnämndens krav för revisorsexamen.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga att självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare och löntagare.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:
1) Ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning och rättspraxis.
2) Förstå betydelsen av innehållet i detta.
3) Kunna analysera de skatterättsliga problemen i en given situation.
4) Kunna presentera lösningar som leder fram till en riktig skattekostnad för ett företag.

Innehåll

Huvudvikten av kursen är lagd på studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxeringsförfarandet och skattebetalningsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt.
Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner därefter genomgås inkomstslagen - tjänst, näringsverksamhet och kapital - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstslagen studeras. I ett andra avsnitt tas särskilda beskattningsfrågor hänförliga till olika företagsformer upp för genomgång och analys. Därutöver studeras frågor rörande företagandet såsom den speciella fåmansföretagslagstiftningen rörande utdelnings- och kapitalvinstbeskattning. Ett avslutande avsnitt tar upp indirekta skatter, avgifter, internationell beskattning samt förfarandefrågor.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med teoretisk genomgång och gruppövningar med praktiska tillämpningsmoment samt tillämpningsseminarier.
Till stor del är undervisningen upplagd med självstudier utifrån problembaserat övningsmaterial och med tillgång till "konsulterande" lärare.

Examination

Skriftligt prov anordnas omedelbart efter kursen. För godkänt kursresultat krävs godkänt resultat vid det skriftliga provet. Två godkända betygsgrader tillämpas, Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Studerande som underkänts vid prov anordnat omedelbart efter kursen bereds tillfälle till omtentamen inom fyra till fem veckor efter ordinarie prov. När skriftligt prov anordnas i slutet av vårterminen bereds tillfälle till omtentamen under senare delen av augusti.

Bonuspoäng kan meddelas under kursen. Om bonuspoäng meddelats får dessa endast tillgodoräknas vid ordinarie skriftligt prov som anordnats omedelbart efter kursen samt vid närmast direkt därpå följande omtentamen.

Övriga föreskrifter

Inga obligatoriska moment.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 04, 2011

Skattelitteratur är i många fall årsbunden p.g.a. mångfalden av förändringar i lagstiftningen. Finns senare upplaga än angiven bör den användas. Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen.

Kurslitteratur

Skattelitteratur är i många fall årsbunden p.g.a. mångfalden av förändringar i skattelagstiftningen. Finns senare upplaga än angiven bör den användas. Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen.

 • Gyland, Christina; Lewén, Greger Övningar i skatterätt : exempel och lösningar

  senaste upplagan: Iustus,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 + 2. Lodin, Sven-Olof; Lindencrona, ; Meltz, ; Silverberg,

  Senaste: Studentlitteratur,

  Alternativbok till Eriksson, Aspbjörn Praktisk beskattningsrätt

  Se bibliotekets söktjänst

 • Material från institutionen, Ett urval av Skatteverkets allmänna råd

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melz, Peter Mervärdesskatt : en introduktion.

  15 uppl.: Uppsala: Iustus, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rabe, Gunnar Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den ...

  Se info nedan.: Norstedts juridik,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Asbjörn Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

  17., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Alternativbok till Lodin, Lindenkrona, Silverberg

  Se bibliotekets söktjänst

Gunnar Rabe - Skattelagstiftning Utkommer två gånger per år. Under vårterminen används "Skattelagstiftning xx:1" och under höstterminen "Skattelagstiftning xx:2". xx står för aktuellt årtals slutsiffror. I regel går det bra att använda föregående års utgåvor.

Versioner av litteraturlistan