Kursplan för Mätteknik

Measuring Techniques

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA513
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2009
 • Behörighet: Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys, Beräkningsvetenskap I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna


 • utforma och utföra fysikaliska experiment för att ge svar på en problemställning

 • hantera de vanligaste mekaniska och elektriska mätinstrumenten

 • koppla upp grundläggande elektronikkretsar utifrån ett givet schema

 • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar

 • programmera grundläggande datoriserade mätningar och analysera data med MATLAB, Excel eller motsvarande programmerings- och beräkningsverktyg

 • grunderna i skriftlig presentationsteknik och kunna argumentera för sina experimentella observationer.

Innehåll


 • Utformning av fysikaliska experiment från design till rapportering.

 • Mätosäkerhetsbegreppet och mätvärdesbehandling (medelvärde, mätosäkerhetsberäkningar, minsta kvadratanpassningar, diagramritning) med dator (MATLAB, Excel).

 • Elektriska mätinstrument (digitalmultimeter, oscilloskop, funktionsgenerator) och grundbegrepp (ström, spänning, resistans/impedans, frekvens, pulser, filter).

 • Elektriska givare och grundläggande elektronikkomponenter med kopplingsövningar utifrån ett givet schema.

 • Instrumentstyrning och mätdatainsamling med dator (MATLAB).


Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med många praktiska övningar. Kursen använder moment från Beräkningsvetenskap II (icke linjära ekv-sys, optimering) och Sannolikhet och statistik (normalfördelning) men ur ett användarperspektiv. För bakomliggande teori hänvisas till senare kurser.

Undervisning

Föreläsningar men främst lektionsövningar i laboratoriet och laborationer.

Examination

För godkänd kurs (betyg 3) fordras först att laborationsrapporter och obligatoriska inlämningsuppgifter inlämnats inom utsatt tid och godkänts. Därefter ges en laborativ examination med mät- och datoruppgifter. För godkänt måste då en obligatorisk mätuppgift klaras medan högre betyg beror på graden av måluppfyllelse i övriga uppgifter.
Sista inlämningsdag för laborationsrapporter och obligatoriska inlämningsuppgifter bestäms av kursansvarig lärare vid kursens början i samband med kursens startkonferens. Nya laborationstillfällen anordnas 1-2 veckor före schemalagda omtentamenstillfällen.

Övriga föreskrifter

Flervariabelanalys (partiella derivator) bör ha lästs eller åtminstone läsas samtidigt med denna kurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2008

Kompendier, Fysiska institutionen.