Kursplan för Artificiell intelligens

Artificial Intelligence

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL340
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  120 hp, varav minst 20 hp i matematik och minst 30 hp i datavetenskap, däribland en fortsättningskurs i programmering.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • känna igen om ett problem är AI-relaterat
 • modellera AI-problem och ange en lämplig lösningsmetod (t.ex. expertsystem, sökalgoritmer, lärande system)
 • beskriva och använda sökmetoder, expertsystem, statistiska metoder och enkla metoder för lärande
 • diskutera olika definitioner av AI, och relatera dessa till AI:s historia

Innehåll

Heuristisk sökning, kunskapsrepresentation, expertsystem, statistiska metoder, lärande system.

Användningar av AI, t.ex. i dataspel.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt uppgifter (2 hp) som redovisas muntligt eller skriftligt.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.