Kursplan för Musikteori 1

Music Theory 1

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-10-23
 • Reviderad av: martr101
 • Gäller från: vecka 37, 2009
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, Sh A samt grundläggande kunskaper i notläsning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys, kunna göra elementära musikanalyser samt transkribera enklare musikaliska förlopp.

Innehåll

Moment 1: Gehör 3 högskolepoäng. Enkel transkription.
Moment 2. Satslära och funktionsanalys 6 högskolepoäng. Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar). Funktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys.
Moment 3. Verkstudier 6 högskolepoäng: Musikanalytiska studier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupplektioner, hemuppgifter samt övningar vid dator och instrument alt. webbaserad undervisning.

Examination

Skriftliga prov, hemskrivningar och hemuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.