Kursplan för Avancerad interaktionsdesign

Advanced Interaction Design

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Människa-datorinteraktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet:

  120 hp varav 60 hp i ett datarelaterat ämne inklusive människa-datorinteraktion eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Huvudmålet med kursen är att studenten ska kunna utforma och konstruera interaktiva system med utgångspunkt i användare och deras behov. Kursen ska ge fördjupad kunskap i interaktionsdesign och dess praktiska tillämpning.

Efter genomgången kurs skall studenten ha praktiska erfarenheter i att:

- kunna formulera designproblem och göra lämpliga avgränsningar

- kunna bedriva fältstudier och kontextuella analyser

- kunna leda designworkshops

- kunna bedriva utvärderingsarbete

- kunna förstå tekniska begränsningarna och producera leverabler till konstruktion anpassade efter deras behov

Studenten ska kunna relatera till övergripande designteori och viktiga begrepp såsom upplevelser, kreativitet och reflektion

Innehåll

- Analys av användare

- Krav-/behovsanalys

- Metoder som stödjer design

- Kreativitet

- Design i olika former och material

- Prototyping

- Designdokumentation

- Utvärdering

Undervisning

Föreläsningar, handledda workshops och projektarbete i fält i grupp

Examination

Aktivt designarbete i grupp. Såväl muntlig som skriftlig redovisning (presentation och dokumentation) av projektarbeten.

Aktivt deltagande i teoriseminarier

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hassenzahl, Marc Experience design : technology for all the right reasons

  San Rafael, CA: Morgan & Claypool, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar tillkommer