Kursplan för Människa-datorinteraktion

Human-Computer Interaction

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD016
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N, System i teknik och samhälle G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för psykologiska teorier om hur människan fungerar ihop med olika (dator-)system;
 • kunna redogöra för hur kunskap om människans egenskaper kan användas vid design och konstruktion av tekniska system;
 • kunna redogöra för metoder och tekniker för att utforma och konstruera användargränssnitt.

Innehåll

Kursen fokuserar på några olika teoretiska block samt på ett mer praktiskt moment:

 • Psykologi: Utbildningen bygger på beteendevetenskaplig grund med tyngdpunkt på psykologi. Genomgång av kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer.
 • Människa-datorinteraktion: Beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system. Tillämpningar inom olika områden, t.ex. administrativa system, system inom olika verksamhetsområden som sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.
 • Systemutvecklingsmodeller: Analys av olika (fungerande och ej fungerande) utvecklingmodeller, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyp-driven utveckling, användarcentrerad utveckling. Gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen.
 • Projektarbete: En större uppgift genomförs i mindre grupper. Uppgifterna baseras på något existerande datorsystem; stegen i arbetet är analys, krav, utvärdering och förslag till förändring (eventuellt implementation).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och gruppuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp)

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Design och konstruktion av användargränssnitt

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.