Kursplan för Organisk kemi I

Organic Chemistry I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB410
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2009
 • Behörighet:

  Genomgången kurs Kemiska principer I, 10 hp eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

 • namnge organiska föreningar från de vanligaste ämnesklasserna
 • använda stereokemiska begrepp för att beskriva den tredimensionella strukturen hos organiska föreningar
 • relatera organiska föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper till deras struktur
 • redogöra för grundläggande reaktionsmekanistiska begrepp såsom addition, substitution och elimination inom organisk kemi
 • förklara och redogöra för teknisk framställning och industriell användning av några viktiga organiska föreningar samt göra enklare ekonomiska och miljömässiga bedömningar i samband därmed
 • beskriva strukturen hos några viktiga klasser av biomolekyler och makromolekyler
 • planera och utföra laborativt arbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
 • dokumentera laborativt arbete i laboratoriejournal samt muntligt och skriftligt kunna redogöra för laborationens resultat

Innehåll

Kemisk bindning, Lewisstruktur, formell laddning, funktionella grupper, molekylers konformationer, kokpunkt/smältpunkt/löslighet som funktion av strukturen, stereokemi, stereokemiska begrepp, syror och baser, pKa, samband mellan struktur och syrastyrka, alkener, alkyner, konjugerade system, aromater, aromaticitet, ljusabsorption, elektrofiler, nukleofiler, additionsreaktioner, substitutions- och elimineringsreaktioner, SN1, SN2, E1, E2, reaktioner hos alkoholer, aminer och etrar, epoxider, karboxylsyraderivat och dess reaktioner, estrar, amider, aldehyders och ketoners reaktioner, radikaler och radikalreaktioner, aromaters reaktioner, kolhydrater, aminosyror, peptider, proteiner, lipider, bulkpolymerer, additionspolymerer, kondensationspolymerer.

Laborationer: Organiska synteser som exemplifierar såväl teori som olika laboratorietekniker som används vid framställning, upprening och karakterisering av organiska föreningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar är obligatoriska. Kommunikationsträning och profilering enligt vald inriktning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 5 hp. Godkänt laboratoriearbete motsvarande 4 hp krävs också liksom godkänd kemiprofil/inlämningsuppgift, 1 hp, för att kursen skall godkännas. Kursbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultaten från det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.